Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Berêsting

Keunst

fan Albrecht Dürer*

Wa’t it binne, sis it mar,
der wiene mear as tolve
nei ’t ferrizen út ’e dea,
mar wol kin ’t Petrus wêze,
yn de brâning wie hy rots,
gjin weach wie him te bar…
of is ien fan beide Paulus,
tekene al troch de dea?

Troch de tiden hinne ha
sy brocht it evangeelje
oan de wrâld, fan gea nei gea,
om trou oan Him te wêzen
dy’t model stie foar de mins
en stie foar mear as twa…
of tolve, foar miljarden,
opstien yn ek watfoar gea.

Tekene troch in bestean
fan bringers fan it boadskip
libje sy bûgd nei de dea,
de rêst leit yn har wêzen.

* Albrecht Dürer (1471-1528)
Tekening ‘Holle fan in apostel’
Tekening ‘Holle fan in apostel’

admin

Ien mei de Wolga

Keunst

fan Aleksey Savrasov*

De moarntiid skampt oer de rivier,
dy’t foar ’t gefoel ek wekker wurdt,
mar him neat oanlûkt fan it tsjuster,
dat de stream net keare kin,
de Wolga wurket dei en nacht,
hjoed likegoed as juster.

De fisker is ek altyd ier
derôf en bûten foar syn wurk
om op te heljen njoggen netten,
trije kear de Wolga op,
sa nimt er ’t lokkich lot yn acht,
hy skriuwt syn eigen wetten.

De riemen skriuwe sin nei sin
op ’t wetter fan syn brea-rivier,
de netten drippe tritich stippen;
foar de fisker smyt it op
de ienheid mei de brede stream…
gjinien kin dêroan tippe.

* Aleksey Savrasov (1830-1897)
Skilderij ‘Ier yn de moarn. Wolga’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum