Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Sint yn it himd

Keunst


fan Alfred Sisley*

De biskop koe wol seelju rêde,
want as Sint wie hy de man
dy’t macht hie oer de heechste weagen,
soms op see en faak yn it bestean,
hy hat de wrâld oer eage.

Syn namme stiet skier op ’e muorre,
komt noch boppe ’t wetter út,
dat funksjonearret as in spegel,
net de Sint, te skier yn it bestean,
trochbrutsen is de regel…

… dat Nicolaas it altyd rêde
kin om foar Sint troch te gean:
hy koe de wetterfloed net keare,
kaam sadwaande yn syn himd te stean
en kriich hjir net de eare.

* Alfred Sisley (1839-1899)
Skilderij ‘De oerstreaming, Port Marly’


admin

It oansjen

Keunst


fan Jan Toorop*

De measten steane noch te sjen
yn tsjokke klean, de wanten oan,
as ’t wyfke mei de wite mûtse
op yn rjochte streken koeke snijt…
wa sjocht der no nei ’t bern?

It famke stiet dêr wat ferlern,
hoewol’t har jas wol oansjen hat
mei djippe bûsen foar de hannen;
wylst se wankel op ’e redens stiet,
sjocht sy hoe’t heit it kin.

Heit slacht syn iene skonk fier út
om sjen te litten hoe’t it moat:
mei beide hannen yn de bûse
stapt er oer, rydt streekrjocht op har ta,
hy nimt foar har ’t beslút:

‘Pak my mar by de winterjas
en doch my mei dyn skonken nei,
dat wy tegearre lykop ride;
asto sels it lykwicht hâlde kinst,
dan lit ik dy wol los.’

* Jan Toorop (1858-1928)
Skilderij ‘Reedriders’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum