Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Under wetter

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Jeremia hie in boek skreaun
oer wat mei Babel barre soe,
it ûnheil dat it folk oerkaam,
gjin wurd rôp dêroer twivel op,
sels is hy achterbleaun.

It boek joech hy nei Babel mei,
Seraja brocht it op dat plak
en moast it lêze wurd foar wurd,
de wurden rôpen ’t ûnheil op
dat yn de takomst lei.

Hie hy it boek úteinlik út,
dan spriek er him dêr ek oer út:
‘O Hear, Jo sprieken oer dit stee
fan ûnheil, ’t hâldt hjir ienkear op,
al neffens jo beslút.’

Jeremia joech de opdracht
mei: ‘Byn oan ’t boek in grouwe stien
en smyt it dan de Eufraat yn,
sa dûkt ek Babel nea wer op,
syn ein is neare nacht.’

* Foto ‘Eufraat’
admin

Undergong fan Babel

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

It wurd dat Jeremia krige
fan de Hear oer Babel en syn folk,
dat hillich yn de goaden leaut,
yn gruzels reitsje harren bylden
troch in leger út it noarden wei
mei swurden dy’t der net om lige.

It lân wurdt in ferlitten oarde,
gaadlik foar de jakhals en de kat
dy’t swalket troch it tichte bosk,
it wurdt in gea fan inkeld wylden,
want Gods folk giet hastich dêrút wei
as ’t leger optsjocht út it noarden.

God boarnt de hege hearen dronken
oant se falle, ivich rekket elk
yn sliep, sa nimt de Heare wraak
op wat syn folk yn Babel oandien
is, Hy ropt it út it easten wei
om wer te gean op eigen skonken.

It folk fan Israel sil komme
út ’e ballingskip nei Sion ta,
omdat it net yn goaden leaut,
mar op ’e nij yn God de Heare,
yn dy tiid giet Juda ek op wei,
syn folk sil oan it swurd ûntkomme.

* Foto ‘Babel as ferlitten oarde’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum