Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Duorjende frede

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Noch altyd is de Hear oan ’t wurd,
omdat Hy mear te sizzen hat
as inkeld oer it lijen
fan syn folk, sa’t nea wer bart.

Sa’t Noäch de belofte kriich
dat al it wetter fan de floed
nea wer it lân oerstreame
soe, sa komst net wer yn noed.

Ik liet dy sitte, ’t wie mar koart,
mar lang genôch sietsto yn noed
oer soe ’k dy wol befrije?
No’t ik mei lij, komt it goed.

Ik liet My lang net oan dy sjen,
want rûn de grime My net oer?
Mar no sil Ik mei leafde
My ûntfermje sûnder doer.

Al giene bergen fan it plak,
myn leafde stiet foar altyd fêst,
al skodden ek de hichten
fûl, myn frede jout dy rêst.

Foto ‘Reinebôge’ 

 

admin

Net mear allinne

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Haw gjin noed ast nea in bern
it libben jûn hast,
de skande fan dyn jonge jierren
hoechst net mear te sjen.

Sitst der noch mismoedich by,
bist sitte litten,
dan wurdst roppen troch de Heare,
want Hy is mei dy.

Brek yn lûde jubel út
as frou allinne,
mear bern hasto, al bist ferlitten,
oeral sprút it út.

Meitsje rommer ’t eigen plak
en span de kleden,
sadat dyn tinte wider eaget:
wrâldwiid ûnderdak.

Lannen komme yn besit
fan ’t eigen folk dat
it plak ynnimt fan heidenfolken,
sa’t de Heare hjit.

* Foto ‘Frou allinnich’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum