Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Gjin deastraf

Bibelbylden

fan James Tissot*
Jeremia

De prysters en profeten
rôpen lûd om Jeremia’s dea,
mar net de hege hearen
fan ’t paleis, sy harken earst
om dan dit lot te kearen.

De wurden dy’t earst klonken,
kamen rjocht út Jeremia’s hert:
‘Elk moat syn dwaan en litten
betterje, dan sil dit folk
wer nei syn namme hjitte.’

De âldsten lieten witte:
‘Micha en Oeria sprieken krekt
gelyk, dus hege hearen,
harkje net nei ’t lilke folk,
dat wol it lot net keare.’

De prysters en profeten
krigen fan de hearen net gelyk,
sy koene net mear stribje
nei de dea fan de profeet
fan God… lang sil er libje!

* James Tissot (1836-1902)
Skilderij ‘Jeremia’


admin

Rede fan Jeremia

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Ik stean no yn it foarhôf
fan de timpel yn Jeruzalem
en fiel it hert fûl klopjen,
want ik sprek hjoed as profeet
al wer yn opdracht fan de Hear,
dus minsken, harkje nei myn stim.

As jimme no net harkje
wolle nei de wurden fan de Hear,
troch syn profeten sprutsen,
dy’t Er nei jim tastjoerd hat,
dan wurdt de timpel mei de grûn
gelyk en komme jim yn ’t near.

Ik sjoch de prysters kommen,
hear profeten roppen dat ik bin
net ien fan har, de grime
keart him tsjin my as profeet,
it hiele folk grypt my no oan:
‘Wat hat syn libben noch foar sin?’

Yllustraasje ‘Timpel yn Jeruzalem’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum