Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Skip fan Tyrus fergien

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Sa’t Tyrus as in skip stekt
boppe alles út, sa is syn farren
foar de hannel oer de see;
dat skip is troch de folken makke
fan materiaal om foar te gean…
hoe lang wurdt dit skip sparre?

Fan Tyrus foeren skippen
oer de weagen haven yn en haven
út foar hannel op elk stee;
de skippen hiene ’t rom fol keapwaar:
sulver, koper, izer, tin en lead
en boppedat fol slaven.

It skip fan Tyrus stekt net
langer boppe alles út, syn farren
is foarby, fergien is ’t skip
mei skipper en tal fan matroazen;
folken fan de seekant rouwe om
dit lot, gjinien waard sparre.

* Yllustraasje ‘Skip fan Tyrus’


 


admin

Fal fan Tyrus

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Tyrus, rots hasto as namme,
op in eilân leist, grutsk yn de see,
mei sterke muorren, hege tuorren,
troch dyn hannel waardsto ryk
en stiest bekend as feilich stee.

Tyrus, do hast dy net skamme
foar dyn grutspraak oer Jeruzalem,
woest nei de fal gean troch de poarte
fan dy stêd en wiest allyk
in rôver, ’t bern naamst fan de mem.

Tyrus, do wurdst as in keale
rots sa middenyn de wylde see,
dyn sterke muorren, hege tuorren
wurde pún en wei yn slyk,
it net wurdt drûge op sa’n stee.

Alle lannen fan de seekant
sille trilje fan dyn ûndergong,
de stêd dêr’t bern earst feilich boarten,
is net mear oan doe gelyk,
de rots dêr’t elk de lof fan song.

* Foto ‘It ferfallen Tyrus’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum