Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Gloarje fan Sion

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Dit hat de Hear te sizzen,
wylst Er nei ’t ferline sjocht:
‘Earst rûn it paad del nei Egypte,
it lân fan wrede slavernij…
wa hie doe noch oan frijheid tocht?’

De Heare hat noch mear te sizzen
as it giet oer ballingskip:
‘Assyrië liet jim net sitte,
doe waard myn folk foar neat ferkocht,
ferlear op ’t libben fêste greep.’

Foar neat ha sy myn folk meinommen,
ek syn kleien wie fergees,
de hearskers lasteren myn namme
en fierden roppend ’t steile wurd,
myn folk rôp gûlend as in wees.

Wurd wekker, folk fan My, wurd wekker,
Sion, lit dyn gloarje sjen,
do moatst dyn moaiste klean oanstrûpe
en skodzje fan dyn skuon it stof,
dyn halsbân hast foargoed ferlern.

* Foto ‘Joadske dûns’

admin

Ik bin it

Bibelbylden

fan ûnbekend
Jesaja

Ik wit it, ja Ik wit it, want Ik sjoch
datst no noch yn de boeiens sitst
fan him dy’t dy derûnder hâldt,
Ik wit datsto net better witst.

Ik freegje dy wêrom bisto no bang
foar him dy’t ommers stjerre sil,
in minske dy’t ferwilet as
it gers, in ein komt oan syn wil.

Bisto fergetten wa’t dy makke hat,
de himel spande Ik earst út
en lei de fûneminten fan
de ierde neffens myn beslút.

Ik bin it, ja Ik bin it dy’t dy treast,
dy’t ek de weagen brûzje lit,
sa ha ’k myn brûzjend Wurd dy jûn,
do witst dat Ik dy nea ferjit.

Yllustraasje ‘Weagen’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum