Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

It paad werom

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Lis de stiennen nêst it paad
as wizers om de wei te finen
nei dyn hûs werom, faam Israel;
hoe lang maalsto noch om,
dwers fanke datsto bist,
mar no bisto in frou
dy’t tsjin har man seit: ‘Kom!’

Harkje nei wat Juda seit:
‘De Heare sil mei heil ferskine
foar ús lân en hillich is de berch
dy’t útsjocht op ús paad
werom, elk krijt syn plak: 
de boeren op ’e bou
en keppels, earst ferspraat.’

Sjoch nei wat de Heare joech:
wa’t smachte fan de toarst, kriich drinken,
wa’t in lege mage hie, waard sêd;
besiedzje sil de Hear
de grûn fan hiel it lân,
Hy brekt no net mear ôf,
mar bout en makket klear.

* Foto ‘Paad werom’

admin

Utkomst nei de klacht

Bibelbylden

fan Theo van der Nahmer*
Jeremia

Yn Rama klinkt in lûde klacht,
sa lit de Heare witte,
want Rachel gûlt lûd om har bern,
wol har net treaste litte,
al har leafsten binne wei.

Hâld op en fei de eagen ôf,
sa lit de Heare witte,
want oan dyn lijen komt in ein,
Hy komt jim yn de mjitte,
hellet al jim bern werom.

Lûd klonk yn Efraïm in klacht,
sa lit de Heare witte,
it folk is yn de beage slein,
Hy soe it dêryn litte…
Efraïm keart lykwols om:

‘Ik kom ta ynkear, ha berou
oer ’t kwea yn jonge jierren,
wat sit my danich yn de wei.’
De Heare ropt fan fierren:
‘Efraïm, myn leave soan!’

* Theo van der Nahmer (1917-1989)
Plakette ‘Rachels klacht’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum