Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Lear fan de earnfûgels

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

In riedsel kriich ik fan de Heare
oer twa fûgels as in earn sa grut,
in riedsel om dêrfan te learen.

De earste earn mei brede wjukken,
wide wjukslach, ticht fan fear
en bûnt fan kleur kaam nei de Libanon
en loek it topke fan in seder ôf,
dat hy doe brocht nei ’t lân fan keaplju
en plante yn in hannelsstêd,
mar dêrnei makke hy in kear,
want mei in tûkje yn de snaffel
fleach hy nei syn eigen lân
en plante dat yn grûn dy’t fruchtber wie;
troch wetter groeide ’t tûkje al gau út
ta planten mei de woartels ûnder
en lange ranken nei de earn,
in hiele wyngerd kaam ta stân.

De twadde earn mei brede wjukken,
as de earste ticht fan fear,
seach hoe’t de wyngerd mei syn woartels op
him ôfkaam nettsjinsteande wiete grûn
dy’t soargje koe foar ripe fruchten,
mar mei in drûge eastewyn
ferskroeit de plant: de ommekear.

* Foto ‘Earnfûgel’


admin

Omkear nei it ferbûn

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Sjoch nei Sodom en har dochters,
Samaria en har dochters,
dy’t wer wurde as fan âlds:
‘Ik bring foar har in omkear,’
is de godsspraak fan de Hear.

Sjoch, dyn skandlike praktiken
kamen fuort út in heechmoedich
hert, dat lietsto dúdlik sjen.
‘Ik bring foar dy in ommekear,’
sa is de godsspraak fan de Hear.

Oer dyn hâlden silst dy skamje,
om te swijen oer dyn dragen,
dat net sprekken lije kin.
‘Fersoening bringt de ommekear,’
sa is de godsspraak fan de Hear.

Sjoch, do hast dyn eed fan trou net
teld, ferbrutsen is ’t ferbûn dat
earder mei dy sletten is.
‘In nij ferbûn bringt no de kear,’
sa is de godsspraak fan de Hear.

* Foto ‘Omkear’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum