Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Foarby

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Wer moast ik nei it keningshûs,
wer nei de foarst op Davids troan,
hy moast in foarbyld wêze foar it lân,
ik spriek troch him it folk ek oan:

‘Soargje foar gerjochtichheid,
ferlos wa’t is yn wrede macht,
doch frjemdling, wees en widdo rjocht
en meitsje net op ûnskuld jacht.

Hâlde jim hjir trou oan fêst,
dan rydt de foarst, op Davids troan,
mei ’t hiele folk de keningspoarte troch,
gerjochtichheid komt bliid fan toan.

Harkje jim net nei myn wurd,
dan wurdt it lân in woestenij,
de poarte fiert nei in ferlitten stêd,
sa giet it heil oan jim foarby.’

* Foto ‘Ferlitten stêd’

admin

Delgeand keningshûs

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Sprekke moast ik as profeet
tsjin ’t keningshûs, heech op ’e rots,
yn earder tiid it hûs fan David,
kening nei it hert fan God.

Hie it folk dêrfan noch weet?
Yn elk gefal syn kening net,
dus moast ik sprekke fan Gods oardiel,
want foar him wie ’t al te let.

Nee, de kening spriek gjin rjocht,
ferloste net út fijâns macht,
dus moast ik hurde wurden sprekke…
as profeet kriich ’k gjin ûntslach.

Sa hat God it oardiel tocht:
de foarst komt fan syn hege rots
en wachtet bevend yn de delling
op wat wurdt syn nuodlik lot.

Lean nei wurken wurdt it lot.
it ûnlân om de stêd ferbrânt,
it fjoer sil ’t keningshûs fertarre,
dat it bringt neat mear ta stân.

* Foto ‘Fertarrend fjoer’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum