Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Cams skot

Lyrysk Deiboek

Wa soe dit fredich gea fersteure
yn de moarntiid fan in kleare dei?
Allinnich stilte lit him hearre,
gjin krie dy’t ien de wacht oanseit.

Wa soe dan oer in ynbraak seure,
wa of wat brekt yn dit lânskip yn,
wa soe de stilte hjir bedjerre?
Gjin krie dy’t strang de septer swaait.

Sjedêr hoe’t Cam dit gea bewekket
mei it each op markol, goes en ein,
gjin fûgel sil te ier hjir stjerre,
de krie wit ek dat Cam skerp draait.

Gjin jager dy’t in fûgel rekket,
want Cam krijt him daliks yn it each,
syn dei is dan folslein mislearre,
úteinlik wint Cams skot it pleit.

* Foto ‘Poel by de Grienedyk’
** Foto ‘Kamerabewekking’

admin

No noch tradysje

Lyrysk Deiboek

Foar rûge weagen net benaud,
sa swalke hy foar mannich fangst
fier út ’e kust fan noard nei súd
en wer werom de haven yn,
tradysje hold it iuwen út.

Mar doe’t it út wie mei it seil,
de fiskerij waard masinaal,
wat útrûn op massaliteit,
lykas de merk it hawwe woe,
ferlear tradysje tiid en pleit.

No leit de swalker oan de kaai
mei op ’e gyk it opdoekt seil,
fier fan de kust fan west nei east,
tradysje hâldt de siken yn:
wannear jout hy ienkear de geast?

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum