Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Untspoard rjocht

Lyrysk Deiboek


It spoarde net mear op ’e rails,
sadat gjin reizger arrivearre
troch ynflaasje foar it folk
dat nei de heechste bonus socht,
it waard te leech wurdearre.

Lûk út it grint de beide rails,
sadat de treinen net mear ride
kinne, ’t oerlis is ûntspoard,
wat prorail rap yn aksje brocht,
wa’t foar is, lit dy stride.

Men lûkt troch it bestean in spoar,
dat meastal ôfwykt fan streekrjochte
banen, passend by it folk
dat foar it rjocht op takomst striidt,
dêr’t foarfaars ek foar fochten.

admin

De markol en de miuw

Lyrysk Deiboek


De iene is de oare net,
der is en bliuwt ferskil
yn foarm en kleur,
kwa kop en sturt
en ek ferskil yn wil?

De markol sit en foar it each
hat sy de put derút,
sy hat gjin kleur,
wat is har nut
as sy de eagen slút?

De miuw stiet stevich op ’e peal
en stiet eins ek foar peal,
wol gjin geseur,
sjocht oaren fuort,
dreamt fuort en libbet heal.

De markol komt no skerp yn byld,
sit willich op it nêst
fan kop oant sturt,
noch sûnder fleur,
dy komt grif op it lêst.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum