Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Krom lije

Lyrysk Deiboek


Noch fierder hie hy wollen,
mar it slagge amper mear,
want rjochtop stean gie net,
hy rûn mei bûgde holle.

Syn hûd wie oantaast, útslein
troch in skimmel, dy’t him lang
al yn besnijing hie,
syn fraach gie oer de útein.

Mar help koe hy net krije,
dêrfoar wie syn leed net slim
genôch, sa waard der sein,
net ien woe him befrije.

Dus moast er sa mar trochgean,
as de winter nei de ein
rûn, soe it better gean,
mar wa soe dêrfoar ynstean?

Dochs liet er him dit sizze,
’t wie al wer itselde liet
as alle jierren… moast
er him by ’t feit dellizze?

admin

Amen foar It Amelân

Lyrysk Deiboek


It Amelân, lân om amen
foar te sizzen, want it is
sa dat de brâning rôlet
ivich op it eilân ôf,
mar hat de brân net dwêste.

Hoefolle leauwigen ek kamen,
’t wie mei sizzen net te dwaan,
dat diene doe de flammen,
want it godshûs brânde ôf,
it fjoer wie net te dwêsten.

It Amelân, lân om amen
foar te sizzen, want it is
sa dat de brân hie net it
lêste wurd, ’t kaam ta de bou,
dat fjoer wie net te dwêsten.

Hoefolle fisken boppe kamen,
’t wie mei sizzen net te dwaan,
de fiskers moasten skuorre,
fregen har dêrnei wol ôf…
is ’t tiid om út te rêsten?

It Amelân, it lân fan amen
sizze op it rinnen fan
de Hear oer hege weagen,
rêste docht men net sa gau,
yn tou is dochs it bêste.

* Foto ‘Part fan it plafond fan
de wer opboude roomske tsjerke
op It Amelân’
Links: Kristus rint oer de weagen
Rjochts: it wûnder fan de fiskfangst

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum