Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Besiele Alvestêdetocht

Lyrysk Deiboek


It tsjuster waret oer it gea,
de wolken jeie oer de stêd,
de wyn lit fan him sprekke
mei de rie: ‘Bliuw hjoed mar thús,
sliep út, kom let fan bêd!”

Sis, wat besielet al dy lju
dy’t yn it tsjuster stappe
op ’e fyts om ûnder wolken
troch tsjin twirren yn te gean?
Hoe krijst it yn de kop!

Wis, Snits kaam ridlik gau yn byld
nei ’t gea dat yn it tsjuster lei
en op ’e kop de twirren,
mar sjoch harren hjir no stean,
sy ha in klap útdield.

Besiele troch dy earste klap
gean sy foar alve nei de ein…
op redens duorret jierren.


admin

Dûbel fiskje

Lyrysk Deiboek


It foel him hielendal net swier
om ier derôf te kommen,
mei de angel op ’en paad te gean,
ek tille gie him maklik ôf
en boppedat wie it net fier.

Hy stie betiid al by de mar,
hie ’t hiele ryk allinne
om net inkeld stil te stean by fisk,
want soms foel him it libben ôf
en wie it wolris yn de war.

De hoarizon wie no noch skier,
mar ’t soe grif better wurde
as er fiske yn de geast fan stean
net stil by watst net makkest ôf,
begjin opnij, dan komst wol fier.

Hy fiske dy dei dûbelop,
it wie de muoite wurdich,
mei de fangst koe hy wer fierder gean.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum