Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skûtsjesilen 2017 category

admin

Wiisheid yn it silen

Skûtsjesilen 2017

Dêr leit er dan, de brede bak,
hy hat net ien tichtby him duld,
no hat er syld syn lêste rak,
wa wit… syn eigen skuld?

Wolnee, hy lei oer bakboard, hie gelyk,
dat Akkrum waard mei tolve punten ryk.

Twa dagen letter, wer oer bak,
loek hy tsjin Grou it reade doek,
al stridend foar in geunstich plak…
wie ’t wol nei goed gebrûk?

Jawis, hy lei oer bakboard, hie gelyk,
waard Grou troch him dan tolve punten ryk?

Hy lei noch net, de brede bak,
mar ’t flachje hong net mear yn ’t want,
it lei wer op it fêste plak,
it doogde fan ien kant.

Sa is ’t, want beide kearen wol gelyk,
jout ien kear flagjen oan it ûngelyk.

Hy fart wer, sûnder skram of bult,
wylst oaren brûzje foar de priis…
is fleugellam syn eigen skuld?
Wat is yn ’t silen wiis?

admin

Dronken situaasje op De Lemmer

Skûtsjesilen 2017

Wolnee, dit is net op De Lemmer,
dêr’t it byld gjin tastel hie
om Akkrum fêst te lizzen,
dus komt it âlde byld werom,
men kin it dêrmei ek wol sizze:

De earste wike brûst it fûl deryn,
de twadde spuitet it fenyn.

De skipper hie wol wat te sizzen:
‘Minder drank jou ik as rie,
dan sile wy twa wiken
mei kleare koppen foar de rom,
dus moatte oaren foar ús wike.

De earste wike waard de wite
twa kear earste sûnder bier…
teminsten net safolle
dat Akkrum brûsde fan it skom,
se sylden mei in romme holle.

Mar yn de wedstriid op De Lemmer
joech it byld, ’t is stjerrend wier,
in dronken situaasje
wer: earste, lykwols sûnder rom,
de wite rekke út ’e graasje*.

* It protest fan de Súdwesthoeke
tsjin Akkrum waard tawiisd

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum