Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Oar wurk category

admin

Oar wurk

Oar wurk
PDF Print E-mail
In protte teksten binne skreaun yn de mande mei oaren.

Ferhalen en gedichten mei oaren

Fryske fakânsjeferhalen (1996)
Krysttinzen/Kerstgedachten (Jeltsje Veltman)
Waterstad Sneek (2001)
Heechterp en it geheim fan de stien (1989)
Yn de loft (20 jier skoalradio/televyzje)
Fryslân foar bern (1991)
Het Friese kinderboek (1991)
Sinteklazeboek (1991)
Broei (1991)
Tsjusterbaarlik (1994)
In hânfol geiten (1995)
De fersierde krystbeam (1995)
Een land vol verhalen (1996)
De koperen tebaksdoos en andere ferhalen (1996)
Din din doasy (1999)Stripboeken

De reizen fan Tsjam (1996) (Luuk Klazenga)
De Alvestêdetocht fan Tsjam (1998) (Luuk Klazenga)

Image

Underwiislearmiddels

Pedagogiek/onderwijskunde

Meer dan onderwijs     Eerste druk (1984) (Eddy Alkema)
Meer dan onderwijs     Tweede druk (1986) (Eddy Alkema)
Meer dan onderwijs     Derde druk (1989) (Eddy Alkema)
Meer dan onderwijs     Vierde druk (1993) (Eddy Alkema)
Meer dan onderwijs     Vijfde druk (1995) (Eddy Alkema)
Meer dan onderwijs     Zesde druk (2006) (Eddy Alkema e.a.)
Meer dan onderwijs     Zevende druk (2011) (Eddy Alkema e.a.)
Meer dan Onderwijs    Achtste druk (2015) (Eddy Alkerma e.a.)

Godsdienst

Leven met toekomst     Basisboek 1      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Basisboek 2      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Basisboek 3      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Werkmap 1       Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Werkmap 2       Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Werkmap 3       Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Werkboek 1      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Werkboek 2      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Werkboek 3      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Geloofsopv.      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Zicht op zondag Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma

Prekers op paad
Bethlehem, stad van brood en leven (1992)
Menno Simons (1995)
De tafel van samen (1995)
Om Sint Maarten hinne (2001)

Taal

Fryske Taalrotonde      Middenbouw (1994/1995)
Fryske Taalrotonde      Boppebou (1994/1995)
Bildtse Taalrotonde      Middenbou (2000)

Lêstrep, diel 1 o/m 9 (1999) (Wys de Jong)
Klimboek (1999) (Wurkgroep ‘Lêzen’)
Lêsbrêge (2000) (Wys de Jong)
Lêzen yn it Frysk (2002) (Wurkgroep ‘Lêzen’)

Skriuwboek, diel 1 (2000) (Wys de Jong)
Skriuwboek, diel 2 (2000) (Wys de Jong)

Skriuwtaal

De kapper knipt stekelhaar (1995) (Doeke Faber)
Taal en actualiteit, deel 1 (1997) (Doeke Faber)
Taal en actualiteit, deel 2 (1997) (Doeke Faber)
Aanvankelijk lezen, deel 1 (1997) (Doeke Faber)
Aanvankelijk lezen, deel 2 (1997) (Doeke Faber)
Aanvankelijk lezen, deel 3 (1997) (Doeke Faber)

Ingelsk foar begjinners, diel 1 (Wys de Jong, Douwe Kootstra)
Ingelsk foar begjinners, diel 2 (Wys de Jong, Douwe Kootstra)

Taaldidaktyk foar basisskoallen yn Fryslân (Wys de Jong, Liskje Flapper,
Douwe Kootstra)

Skiednis

Ferhalen fan in museum
100 jier Fryslân
Vallen en opstaan (1995) (Henk van der Winden)
50 jier… letter (1995)
Opdat wij nooit vergeten   Het verzet in Wolvega en omgeving (1994)

Biology

Biology foar de middenbou
Natuer yn need

Wrâldoriïntaasje

Samenleven nu en vroeger (Henk van der Winden)
De klas op het Wad (Henk van der Winden)
Samenleven dichtbij en veraf (Henk van der Winden)
Een klas vol zeehondjes (Henk van der Winden)

Sporten yn Fryslân
It skûtsje

Ameland totaal, deel 2
Ameland totaal, deel 3
Ameland totaal, deel 4

Doarp en stêd (2001) (Wurkgroep ‘Wrâldoriïntaasje’)
Wurk (2001) (Wurkgroep ‘Wrâldoriïntaasje’)
Fabriken (2002) (Wurkgroep ‘Wrâldoriïntaasje’)
Gebouwen (2002) (Wurkgroep ‘Wrâldoriïntaasje’)
Jild doe en no (2001) (Wurkgroep ‘Wrâldoriïntaasje’)
Misdie en straf (2003) (Wurkgroep ‘Wrâldoriïntaasje’)

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum