Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Alka Seltzer

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

As in hammer slacht it yn de kop
nei tolve glêzen skomjend bier
en nei in nacht yn koma…
skerpe spikers ûnder ’t hier.

Wat ferslacht de kater yn de kop?
Gjin tange kriich hâldfêst
op spikers sûnder kop, dat
sûpers holden oeren lêst.

Yn it lân fan dream en djippe winsk
waard nei in middel socht
dat brûsde yn de mage,
spikers boppe wetter brocht.

Alka Seltzer brûsde troch de lea,
kniep spikers út ’e kop
en liet de dei wer komme
nei de nacht… it bier wie op.

* Yllustraasje ‘Alka Seltzer’

admin

Duorjende frede

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Noch altyd is de Hear oan ’t wurd,
omdat Hy mear te sizzen hat
as inkeld oer it lijen
fan syn folk, sa’t nea wer bart.

Sa’t Noäch de belofte kriich
dat al it wetter fan de floed
nea wer it lân oerstreame
soe, sa komst net wer yn noed.

Ik liet dy sitte, ’t wie mar koart,
mar lang genôch sietsto yn noed
oer soe ’k dy wol befrije?
No’t ik mei lij, komt it goed.

Ik liet My lang net oan dy sjen,
want rûn de grime My net oer?
Mar no sil Ik mei leafde
My ûntfermje sûnder doer.

Al giene bergen fan it plak,
myn leafde stiet foar altyd fêst,
al skodden ek de hichten
fûl, myn frede jout dy rêst.

Foto ‘Reinebôge’ 

 

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum