Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Klimaatferoaring

Keunst

fan Léon Frédéric*

Linkerpaniel

De kjeld loek harren troch de lea
as sapiens yn iere tiden,
mar better wisten sy doe net,
sy samlen wat te iten wie
en leine harren derby del
dat elkenien glied nei de dea.

Rjochterpaniel

In swan stiek noch de wjukken út
doe’t hjitte tiden letter kamen
oer bleate liven yn de mar,
dy’t samlen wat te krijen wie,
sy joegen har der mar by del
en kamen net ta in beslút.

Middenpaniel

Bern krigen noch in lêste kâns
en lieten lieders poerlilk witte
dat sy wol kamen ta in kar,
sy samlen alle CO2
en sprongen spattend op en del,
de beek brocht harren yn balâns.

* Léon Frédéric (1856-1940)
Trijepaniel ‘Gletsjer, mar en beek’

admin

Belidenis fan de kening

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Daniël

Nebûkadnessar as god-kening
koe net leauwe wat er seach:
‘Ha wy net trije yn de oven wijd
yn plak fan fjouwer dy’t dêr rinne?
De fjirde liket op in goadesoan!
Kom Sadrak, Mesjak, Abednego
daliks út it lôgjend fjoer,
jim binne tsjinners fan de heechste God,
bliuw dêr net rinnen, kom hjirhinne,
ik sjoch de mantels hawwe jim noch oan!
Jim God is heger noch te priizjen
as mysels as kening-god,
Hy hat syn ingel yn de oven stjoerd,
sadat jim fierder libje kinne,
jim hoege net te bûgen foar myn troan!
Oan alle naasjes jou ik oarder:
lis de heechste God net leech
fan Sadrak, Mesjak, Abednego, want
dy spotter sil net langer rinne,
hij giet mei brutsen lea der seker oan!’

* Yllustraasje ‘Sadrak, Mesjak en Abednego
mei de ingel yn it fjoer’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum