Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Frijspraak troch de tsjinstfeint

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Ferachte wie myn tsjinstfeint,
ien dy’t neat besparre bleau,
gjinien woe noch wat fan him witte;
hy joech him ûnder ’t lijen del,
lykas in skiep, stom foar syn skearders,
as in laam dat slachte wurde sil,
myn feint wie net yn tel.

Hy naam op him de kwalen
fan it folk, dit lijen droech
er sûnder him lilk út te litten
oer dat er oansjoen waard as troch
God slein, mar ’t wiene misse stappen
fan ússels dêr’t hy troch troffen waard,
syn leed wie net omdoch…

… want troch syn djipgeand lijen
krijt it neigeslacht gjin dreech
bestean, mar útsicht op in libben
yn frede, ’t komt op frijspraak del.

Sjedêr myn trouwe tsjinstfeint,
tige giet it mei him, heech
riist hy der boppe-út, syn libben
yn frede is tenei yn tel.

* Ikoan ‘Kristus Pantokrator’
 


admin

Jûchheiende púnfallen

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Dêrwei, dêrwei, út Babel wei,
kom dan út dat fermidden,
reitsje neat oan wat ûnrein is
en nim de timpelskatten mei.

Net nedich dat jim daliks gean,
jim hoege net te flechtsjen,
want de Heare sil jim liede,
Hy sil jim jaan in goed bestean.

De fuotstap fan de heilsheraut
is wolkom fan de bergen
ôf, hy bringt it blide boadskip
foar Sion: God dy’t útkomst jout.

Hark hoe’t de wachters harren lûd
yn Sion hearre litte,
hoe’t sy jubelje fan freugde,
it kommen fan de Hear jout moed.

Púnfallen fan Jeruzalem,
wol meiinoar jûchheie,
want de Heare hat fertreasting
brocht, wa’t dy oannimt, folget Him.

Foar heidenfolken lit de Hear
syn hillich oansjen blike
oan de útein fan de ierde
ta, troch syn macht bringt Hy in kear.

Foto ‘Púnfal’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum