Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Torashiro Kawabe

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

De eagen kâld, de lippen strak,
de holle heech, wat giet der om
yn ’t militêre kronkelbrein
dat al salang yn wurking wie
of is it dien mei ’t sjittend tinken?

It tinken brocht him earst teplak
yn Moskou, tichtby Stalins styl
om wreed te moardzjen sûnder ein,
wat al salang yn wurking wie,
hy waard betsjinne op syn winken.

Hy kriich yn ’t heitelân syn plak
yn ’t leger as de generaal
dy’t sjitte koe, syn slach wie slein
mei alles wat yn wurking wie:
Japan liet skip en minske sinke.

Dochs kriich er lang net syn gerak,
moast oansjen tsjin in nederlaach
en leech wie hiel syn kronkelbrein,
dat doe op slach út wurking wie,
noch lang liet hy de echo klinke…

… fan oarloch giet fan plak nei plak,
fan âld Japan oer Moskou nei
nij Oekraïne oant de ein;
as neat mear fol yn wurking is,
feroaret dan it sjittend tinken?

* Foto ‘Torashiro Kawabe’
** Foto ‘Oarloch yn Oekraïne’

admin

Profeet yn ’t nau

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Wat kin ik as profeet noch dwaan
no’t om my hinne ’t ûnheil beart,
myn wurd it folk net rekket?
Ik bûch de holle om te bidden,
de Heare alle lof te jaan.

Jo hearlikheid riist nei de troan,
dy’t stiet by ús yn ’t hillichdom,
dêr’t Israel ferwachte
it heil, mar ’t folk hat Jo ferlitten
en lûkt it kleed fan skande oan.

Ik fiel my mei dit folk ferbûn,
joech troch it wurd dat klinke moast:
‘Rêd my en ik bin rêden,
Jo binne troch de tiid de welle,
dat wetter makket my wer sûn.’

Sy kearden harren fan my ôf,
mar ha ik oanstien op in ramp,
it folk brocht yn ellinde?
Jo wurden kamen oer myn lippen,
dus Heare, bring my net yn ’t nau.

Foto ‘Welle’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum