Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Leafdesfertriet

Keunst

fan Frans van Mieris*

Mei de linkerhân op ’t boarst,
ticht ûnder ’t klopjend hert,
de rjochter hingjend foar de dokter
wachtet sy op wat hy sizze sil
mei ’t each op har ferlet.

Mei de finger skean omheech,
har pols fêst mei de hân
dy’t brûkt wurdt troch in tinkend dokter,
sjit de diagnoaze troch syn brein…
wat lijen hat sy hân?

Sichtber wie it yn har bloed,
dat heind waard yn de skaal,
hy seach it ek yn de urine
yn de flesse, beide ha him sein,
it wie in leaf ferhaal.

Leafde spriek út bloed en pis,
mar fûler út it hert
dat foar in kreaze jongfeint kloppe,
mar syn hert bleau foar har langstme stil,
hie fierder gjin ferlet.

* Frans van Mieris (1635-1681)
Skilderij ‘Doktersbesite’

admin

Undergong fan Elam

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

De Heare set syn troan yn Elam,
eastlik fan it grutte Babelsk ryk,
en reaget foarst en riken út ’e wei,
gjinien fan har fynt noch ûntwyk.

De bôge fan dat folk wurdt brutsen,
dat gjin tûke kriger yn de striid
sjit noch in pylk, it folk giet út ’e wei,
der komt in ein oan Elams tiid.

De Hear ropt op de fjouwer winen,
dy’t ferdriuwe sille Elams folk
nei fjouwer streken, dêr’t de wyn weikomt,
dy’t tsjinnet foar de Hear as tolk.

Gods gleone grime sil har treffe,
triljend stean sy foar de fijân oer,
dan komt it flymjend swurd op harren wei,
mar Elams lot keart op ’en doer.

* Yllustraasje ‘Bôgesjitter’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum