Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Themistokles

Mytebylden

fan ûnbekend*

Themistokles hold fan Athene,
woe foar syn karriêre gean,
de ljedder op, sa nei de top
en doe’t de Perzen kamen,
rêde hy it op.

’t Orakel spriek fan houten muorren,
wol fleksibel, om te gean,
it riedsel tsjutte op in float,
de slach wie foar Athene
mei de top oan board.

Themistokles woe noch mear macht ha:
net de fijân mar de freon
syn float moast gean yn flammen op;
omdat syn plan mislearre,
glied er fan de top.

Hy moast wol gean en swalke nei de
Perzen, waard har generaal,
wat kaam foar syn gefoel net goed:
yn ’t lêst fan syn karriêre
dronk er bollebloed.

Byld ‘Themistokles’


admin

Net mear allinne

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Haw gjin noed ast nea in bern
it libben jûn hast,
de skande fan dyn jonge jierren
hoechst net mear te sjen.

Sitst der noch mismoedich by,
bist sitte litten,
dan wurdst roppen troch de Heare,
want Hy is mei dy.

Brek yn lûde jubel út
as frou allinne,
mear bern hasto, al bist ferlitten,
oeral sprút it út.

Meitsje rommer ’t eigen plak
en span de kleden,
sadat dyn tinte wider eaget:
wrâldwiid ûnderdak.

Lannen komme yn besit
fan ’t eigen folk dat
it plak ynnimt fan heidenfolken,
sa’t de Heare hjit.

* Foto ‘Frou allinnich’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum