Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Pestfûgels

Keunst

fan Lucas Cranach*

Hat hy de pest oan dizze fûgels,
hong er dêrom harren op
as kleurich siersel oan de muorre?
Spiker op ’e kop!

Hy leaude fêst yn dizze fabel:
bringers fan de swarte dea,
de pest, fertsjinnen sels te stjerren…
dus fuort út ús gea!

Gjin sprake fan om noch te fretten
fan ús eigen reade bei,
jim komme oer de grinzen hinne,
nimme ûnheil mei.

Wy haatsje jimme tinkel-lûden,
dy’t net passe by ús styl,
jim fearren, surrogaat fan side,
binne te subtyl.

Wy ha de pest oan frjemde fûgels,
fretters út it fiere gea,
mar kinne wy oan jim fertsjinje…
spiker yn de lea!

* Lucas Cranach (sirka 1472-1553)
Skilderij ‘Twa deade pestfûgels’

admin

Leafdesfertriet

Keunst

fan Frans van Mieris*

Mei de linkerhân op ’t boarst,
ticht ûnder ’t klopjend hert,
de rjochter hingjend foar de dokter
wachtet sy op wat hy sizze sil
mei ’t each op har ferlet.

Mei de finger skean omheech,
har pols fêst mei de hân
dy’t brûkt wurdt troch in tinkend dokter,
sjit de diagnoaze troch syn brein…
wat lijen hat sy hân?

Sichtber wie it yn har bloed,
dat heind waard yn de skaal,
hy seach it ek yn de urine
yn de flesse, beide ha him sein,
it wie in leaf ferhaal.

Leafde spriek út bloed en pis,
mar fûler út it hert
dat foar in kreaze jongfeint kloppe,
mar syn hert bleau foar har langstme stil,
hie fierder gjin ferlet.

* Frans van Mieris (1635-1681)
Skilderij ‘Doktersbesite’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum