Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Petear fia hûntsjes

Keunst

fan Frans van Mieris*

Twa hannen mei ferskil yn rjochting,
de iene dy’t in ear beet hat,
de oare dy’t de narder wart…
wat hat dat te betsjutten?

Mar hat de man wol de bedoeling
de hûn te pakken by it ear?
It docht allinnich ’t froutsje sear,
sy kin it dûbel tsjutte.

Do moatst net oan myn hûntsje sitte,
bliuw mei dyn fingers fan him ôf,
bring net myn skatsjes yn it nau,
hy lit it blaffend witte.

Ik ha mei dy gjin snars te krijen,
mei ús ferkearing bin ik klear,
dus lûk myn hûntsje net oan ’t ear,
tenei sil hy dy mije.

* Frans van Mieris (1635-1681)
Skilderij ‘Hûntsje pleagje’

admin

Sletten boek

Keunst

fan Felice Casorati*

Syn tiid hat hy wol hân
as widner en as heit,
syn eagen stoarje troch it rút,
de wrâld is wurden ta in feit.

Yn hannen leit it boek,
’t bestean is suver ticht,
hy hat sawat syn skiednis út,
wat is te sjen oan syn gesicht.

Har hân leit op syn earm,
as dochter hat sy noed
oer him no’t syn bestean hast slút,
’t giet fierder op ’e âlde foet.

De frou stiet achter har,
as mem swijt sy foargoed,
kriich twa jier lyn de lêste tút,
joech him har dochter op ’e noed.

* Felice Casorati (1886- 1963)
Skilderij ‘Dûbelportret’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum