Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Wa bin ik category

admin

Wa bin ik

Wa bin ik

Myn namme is Willem Tjerkstra,

soan fan                      Bernardus Tjerkstra en Jacoba Fortuin (skipperspear)
broer fan                     Anne, Andries en Nieske
pakesizzer fan             Willem Tjerkstra en Hieke Vrieswijk (skipperspear)
Anne Fortuin en Nieske de Jong (skipperspear)
man fan                      Diny de Ruiter
heit fan                       Fedde en Jacoba
skoanheit fan              Henriëtte Valkema en Wiebren Santema
pake fan                     Eva, Jesse, Imre, Willem, Doutsen en Redmer

Myn berte fûn plak
op it skûtsje ‘Twee Gebroeders’ mei It Heidenskip as domisily
op 15 augustus 1943 middenyn de Twadde Wrâldoarloch
op de dei fan Marije Himelfeart

Fan myn berte oant myn seisde ha ik meifearn op it skûtsje
nei de terp om modder
nei de greide om de terpmodder te lossen
nei de boer foar in fracht kowedong
nei de feangebieten yn Drinte foar in fracht turf
nei it eigen doarp om de turf út te suteljen

Doe’t ik learplichtich waard, op 1 april 1950, moast ik nei de legere skoalle.
Ik kaam by pake Willem en beppe Hieke yn de kost.

De jierren fan de legere skoalle
yn It Heidenskip fan 1950 oant 1953
yn Terherne fan1953 oant 1955
yn Deinum fan 1955 oant 1956

De jierren fan de mulo
yn Ljouwert fan 1956 oant 1957
op De Jouwer fan 1957 oant 1960

De jierren fan de kweekskoalle
yn Snits fan1960 oant 1965

De jierren fan de militêre tsjinst
yn Ossendrecht fan 1965 oant 1966
yn Stienwikerwold 1966
yn Assen 1967

De jierren as ûnderwizer
yn Nijemardum 1964
yn Snits (Groen van Prinstererskoalle) fan 1967 oant1972
yn Snits (Johannes Postskoalle) fan 1972 oant 1974

De jierren as direkteur
yn Snits ( de Ark) fan 1975 oant 1989

De jierren as meiwurker fan it MSU/GCOfryslân fan 1989 oant 2003

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum