Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Lette bloei

Lyrysk Deiboek

Se litte los as wie ’t foargoed
dat alle hoop ferfleane soe,
gjin sicht der wie op ’t paad
dat nei de takomst rint…
as bleau it by hol klinkend praat.

Se prate der al jierren oer
mei wurden yn in hege flecht
dy’t misse ’t krekte paad
fan aksje dy’t goed rint…
it giet no ienkear om ’t klimaat.

Sjedêr de lêste dy’t noch bloeit,
in wite tusken ’t grien fan hoop…
slacht men op him regaad?
Sjoch hoe’t it sicht it wint
fan inkeld praat oer it klimaat.

admin

Sjongend skouspul

Lyrysk Deiboek

It barde yn de iere moarn
dat ik dy beide rêgen seach
en peddels dy’t net mear beweegden,
dit skouspul spriek my oan.

It driuwen rôp de stilte op
mei fan de karrekyt yn ’t reid
it liet dat krekt past by syn namme,
dêrby de koekoeksrop.

It skouspul song mei it duet
foar ’t bern op flústerjende toan:
‘Lit ús sa troch de moarntiid glide,
want moaier is der net!’

Ik fielde mei dy beide mei
en stimde yn mei ’t fûgelliet,
wylst mem en dochter fierder dreauwen,
de ein wie dêr fan wei.


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum