Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Omkear nei it ferbûn

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Sjoch nei Sodom en har dochters,
Samaria en har dochters,
dy’t wer wurde as fan âlds:
‘Ik bring foar har in omkear,’
is de godsspraak fan de Hear.

Sjoch, dyn skandlike praktiken
kamen fuort út in heechmoedich
hert, dat lietsto dúdlik sjen.
‘Ik bring foar dy in ommekear,’
sa is de godsspraak fan de Hear.

Oer dyn hâlden silst dy skamje,
om te swijen oer dyn dragen,
dat net sprekken lije kin.
‘Fersoening bringt de ommekear,’
sa is de godsspraak fan de Hear.

Sjoch, do hast dyn eed fan trou net
teld, ferbrutsen is ’t ferbûn dat
earder mei dy sletten is.
‘In nij ferbûn bringt no de kear,’
sa is de godsspraak fan de Hear.

* Foto ‘Omkear’

admin

Op susters lykje

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Sa’t de mem is, sa de dochter,
sa dyn susters, sa bist sels,
dit sprekwurd sprekt de wierheid,
want do rûnst itselde paad
fan ûngerjochtichheid en skande,
wat lei yn jim ferdoarne aard.

Sodom is dyn iene suster,
mei har dochters wie sy grutsk,
bolbjirken en oermoedich;
gjin begrutsjen hiene sy
mei earmelju dy’t bystân fregen…
helpfeardigens wie der net by.

Samaria, ek dyn suster,
 wie ek net fan ’t kweade frij,
mar die safolle net as
dy, sy stie mear yn har rjocht,
dus skamje dy en draach dyn skande,
dy hast ta grutte hichte brocht.

* Foto ‘Susters’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum