Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Sprút út Davids stam

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Ik heinde op Gods oardiel
oer de hoeders fan Jeruzalem:
‘Fersille hawwe sy myn keppel,
seagen dêr net mear nei om,
mar Ik sil nei dy hoeders omsjen,
troch har misdied wurde sy ta skim
fan wat sy yn ’t ferline west ha;
dan helje Ik myn skiep werom
en bring har nei it weidlân ta
om dêr yn oantal oan te winnen
troch de soarch fan goede hoeders.’

Ik heinde op Gods wurden
oer de takomst fan Jeruzalem:
‘Der komt in tiid as dy fan David,
út syn stam ferskynt in Sprút
dy’t kening wurdt en sa regearret
dat elk harket nei syn wize stim,
hy soarget dat it folk it goed hat,
it sjocht nei syn besluten út,
sa dat yn ’t lân it rjochte bart…
Ik helje ’t folk út alle lannen
wei as earder út Egypte.’

* Foto ‘Sprút’

admin

Keninklike delgong

Bibelbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**
fan ûnbekend***

Jeremia

Trije foarsten moast ik as profeet
it grutte ûnheil bringe:
Joächaz en Jojakim
en dêrnei ek noch Jojakin,
it wiisde min.

Joächaz, do moatst net skrieme om
in deade, sit net oer him
yn, want mei dysels is ’t slim,
werom komsto yn Juda nea,
do giest oars dea.

Jojakim, do sikest eigen rom
en litst lúks foar dy bouwe,
dochst gjin rjocht, mar seist: ‘Ik nim
wat ik yn Juda krije kin!’
Dyn dea wiist min.

Jojakin, do joechst neat om myn wurd
en woest yn sederbeammen
troanje, lûd klonk dêr dyn stim,
mar swije silst yn Babels gea,
want dêr giest dea.

* Ofbylding ‘Joächaz’
** Ofbylding ‘Jojakim’
*** Ofbylding ‘Jojakin’Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum