Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Neat mis mei

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

De Heare:
Bliuw op ’e fjouwersprongen stean,
sjoch út oer alle paden
wat de goede wei foar ’t folk is,
dy sille jimme gean.

Folk:
Mei eigen wegen is neat mis.

De Heare:
De wachters dy’t Ik oer jim steld
ha, seine: ‘Harkje nei ús
hoarnsinjaal!’ Wat dêrnei bard is,
it folk hat him net meld.

Folk:
Mei eigen earen is neat mis.

De Heare:
Dus heidenfolken, harkje goed,
de ierde moat ek harkje
nei de tiding dy’t foar ’t folk is,
it komt yn neare noed.

Folk:
Mei eigen fynsten is neat mis.

De Heare:
Der komme stiennen op ’e wei
foar ’t folk om oan te stjitten,
sa’t Ik oanstjit nim oan wat mis
is mei wat bart oerdei.

Folk:
Mei eigen offers is neat mis.

* Yllustraasje ‘Fjouwersprong’

admin

Grime fan de Hear

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Wa kin ik as profeet oansprekke,
twinge om te iepenjen it ear,
al is ’t mar ien, want beide sitte ticht,
it folk hat neat mei wurden fan de Hear.

Ynhâlde kin ik net de grime
fan de Hear, dy jit ik út oer bern
op strjitte, keppels jongfolk fiele ek
de hjitte, jong en âld, elk giet ferlern.

De huzen komme ta oan oaren,
al it lân en froulju likegoed,
want allegearre binne derop út
har slach te slaan, al kostet it ek bloed.

Profeten en ek prysters binne
ûnbetrouber, want wat stiller is
wat better, sizze sy, mar better wurdt
it net, want yn dit lân giet alles mis.

Sy skamje harren net foar skande,
witte net dat men fan skamte read
wurdt, dêrom falle sy wannear’t de slach
komt en ’t mei jong en âld ferkeard beteart.

* Yllustraasje ‘Jeremia’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum