Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Massale ûndergong

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Kening Sedekia wie benaud,
hy koe der net fan sliepe,
bang wie hy foar Babels foarst
dy’t teach nei Juda mei syn leger,
dat kenings eagen giene iepen.

Boaden stjoerde hy nei de profeet,
dy’t freegje moast in wûnder
fan de Hear, lykas Hy die
foar ’t folk yn need yn âlde tiden,
ek hjoed de dei koe ’t dêr net sûnder.

Jeremia spriek doe sûnder mear,
de wapens soe de Heare
keare tsjin syn eigen folk,
syn grime rekke fee en minsken,
gjinien koe it geweld ferneare.

Wa’t net stoar oan honger, pest of swurd,
soe as in balling libje
yn de frjemdte, fier fan hûs,
it kwea soe ’t hiele folk fûl reitsje,
gjinien koe mear nei frijheid stribje.

* Yllustraasje ‘Sedekia’

admin

Twastriid fan de profeet

Bibelbylden

fan Rembrandt*
Jeremia

Ik sil it earlik sizze:
as profeet ha ’k skjin myn nocht,
de hiele dei stean ik foar spot,
se ha mei my folslein de gek,
dus hâld ik der mei op,
sa ha ik wolris tocht.

Ik wol ek earlik sizze
dat myn tinken waard as fjoer
dat my troch hert en lichem friet;
omdat Jo nêst my stean as held,
begjinne spotters neat
en giet myn skande oer.

Ik wol it wier wol witte
dat ik flokte oer de dei
doe’t mem my op ’e wrâld brocht hat
en heit it blide boadskip kriich…
wêrom har skurte út,
ik naam de muoite mei.

Jo ha my ompraat, Heare,
dêrom sjong en loovje ik
jo namme, rêden hawwe Jo
my út ’e macht fan elkenien
dy’t my nei ’t libben stie…
sjoch hoe’t ik nei Jo rik.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Treurjende Jeremia’ (detail)

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum