Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Hier fan Ezechiël

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Minskesoan, nim no in swurd
datsto as skearmes brûke silst
en helje dat oer burd en holle,
hoewol’tst keal wurdst
stiesto net foar skut.

Nim in tredde part fan ’t hier,
ferbrân dat middenyn de stêd
as teken dat in tredde part fan
honger omkomt
of de pest, wiswier.

Nim dan wer in tredde part
en hakje ’t fyn, net yn de stêd,
dêrbûten, want in  tredde part komt
troch it swurd om,
’t is wiswier, dat bart.

Dan bliuwt oer it lêste part
datst útstruist op ’e wyn, Ik gean
dêr achteroan om mei it swurd te
deadzjen folk dat
goaden tsjinne hat.

Fan de hierren nimst in pear
en byn dy yn de seame fan
dyn mantel, dan nimst dêr in pear by
wei, ferbrân dy,
foar it folk in lear.

* Yllustraasje ‘Ezechiël’admin

Hongermiel

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Minskesoan, nim weet en koarn
en ming dêr spjelt en earte by,
dit oarlochsbrea silst ite
wylsto op ’e side leist;
wês sunich ek mei wetter,
brûk ien liter op in dei,
yt en drink, it folk sjocht dit miel oan.

Doch dyn iten yn in pôt
en bak op drûge minskedong,
it wurdt in drege rite.

God, myn Hear, ik sjoch ’t my oan,
want minskedong is dochs ûnrein,
ûnrein ha ik nea iten.

Minskesoan, do witst it skoan,
dus bak it miel op kowedong,
sa’n miel sil dy net spite.

Op ’e nij klonk doe de stim:
Ik meitsje dat der krapte komt,
it folk sil dan ek ite
watsto earder iten hast,
it tapet bang it wetter
ôf, it is der glêd mei oan…
honger hearsket yn Jeruzalem.

* Yllustraasje ‘Ezechiël bakt syn hongermiel’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum