Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Gefoelige hannen

Keunst

fan Pier Pander*

Hy hie gefoel foar hannen,
bylde dy gefoelich út:
‘Hjir stean ik sa’t ik folút bin,
mar sûnder op mysels te wizen
as wie ik de keningin.’

Sy is gjin proai fan mannen,
inkeld op har lichem út;
’t gefoel sit yn it inerlik,
dêr’t sprekke fan de hûd en hannen,
oars as mei it strjitwurd ‘fuck’.

Syn geast spriek mei gefoelens
oer de hannen fan de frou;
syn eigen hannen koene net
mear sels it byld yn oansjen bringe,
oaren hawwe dêrmei ret.

* Pier Pander (1864-1919)
Byld ‘Gefoel’

admin

Berêsting

Keunst

fan Albrecht Dürer*

Wa’t it binne, sis it mar,
der wiene mear as tolve
nei ’t ferrizen út ’e dea,
mar wol kin ’t Petrus wêze,
yn de brâning wie hy rots,
gjin weach wie him te bar…
of is ien fan beide Paulus,
tekene al troch de dea?

Troch de tiden hinne ha
sy brocht it evangeelje
oan de wrâld, fan gea nei gea,
om trou oan Him te wêzen
dy’t model stie foar de mins
en stie foar mear as twa…
of tolve, foar miljarden,
opstien yn ek watfoar gea.

Tekene troch in bestean
fan bringers fan it boadskip
libje sy bûgd nei de dea,
de rêst leit yn har wêzen.

* Albrecht Dürer (1471-1528)
Tekening ‘Holle fan in apostel’
Tekening ‘Holle fan in apostel’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum