Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Keunst fan it reitsjen

Keunst

fan Rembrandt*

Ferskil fan aard is sa te sjen:
nei foaren fleane as de krie
of as de reiddomp achterôf
stean, kamûflearre tusken ’t reid,
de lêste komt dan oer as skou.

Dochs giet syn wêzen net ferlern
as hy as peal stiet yn it reid,
omdat er him domp hearre lit,
syn lûd rikt fier, bromt oer it gea,
fertelt dat hy fan wanten wit.

Fan wanten hat er gjin ferlet,
de wjukken hâlde him wol waarm,
behalve as er fongen wurdt,
dan rekket er troch Rembrandt dea,
de skilder mei it steile wurd:

‘Tegearre stean wy op ’t portret,
ik achterôf, mar yn ’t bestean
stean ik foaroan, grutsk op ’e keunst
fan ’t reitsjen: reiddomp en de mins…
dy keunst krijt men fan my as geunst.’

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Selsportret mei reiddomp’

admin

Opnommen

Keunst

fan Antonie Waldorp*
fan Wijnand Nuijen**

Alhiel opnommen troch de beammen,
libbet er it wêzen mei
fan steile stam, bewegend blêd
en dêr de tûken tuskenyn,
hiel oars as yn de stêd.

Syn rêch wurdt troch de stammen rjochter,
hân en foet beweecht er mei
de blêden, ek de earm en skonk
as tûken op ’e hurde wyn,
it bosk wurdt sa syn honk.

No nimt er op pinseel en ferve,
want it bosk is him fertroud,
de beam fertelt him oer de tint
fan tûke, steile stam en blêd,
hy krijt fan ’t bosk in hint:

Ut alle dielen komt myn wêzen
foar it ljocht, wat gearhing jout
op doek, grif hast dat al fernommen.

* Antonie Waldorp (1803-1866)
Skilderij ‘Nuijen skilderjend yn it bosk’

** Wijnand Nuijen (1813-1839)
Skilderij ‘It bosk’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum