Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Dramatyske konfrontaasje

Keunst

fan Melchior d’Hondecoeter*

In kalm bestean wie harren diel:
deis bûten, pikkend fan de grûn
wat foar de koarte snaffel kaam
en nachts fertroud yn ’t hinnehok…
gjin sprake fan in hin as miel.

De see joech harren in bestean,
wat yn de namme boppekaam,
mar fierder fleagen sy as earn;
it gie oer dunen hinne nei
it lân om foar har miel te gean.

Doe fûn de konfrontaasje plak,
in drama foar it hinneskaai,
’t foarkomme koe gjin hoannekaam
en likemin it hinnehok…
de earnen krigen har gerak.

* Melchior d’Hondecoeter (1636-1695)
Skilderij ‘See-earnen falle hinnen oan’

admin

Feroaring fan klimaat

Keunst

fan Henri Ottevaere*

It klimaat fan ûndergong
hat iuwen oer de ierde ware,
foar de minske tsjusternis,
foar dieren fûn er soks gewoan,
dy sprieken him dêr net op oan.

Resint yn sicht kaam it klimaat,
net inkeld mei in minskeplasse,
ek dy fan it bistefolk
begûn te sprekken skril fan toan
en spriek dêrmei it faaifolk oan.

It rûn nei tolven foar it folk
dat iuwenlang de wrâld fersmoarge,
hjitter makke troch syn dwaan
en litten oant it deagewoan
waard dat it gie op stjerren oan.

* Henri Ottevaere (1870-1944)
Houtskoaltekening ‘Stillibben’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum