Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Fearren fan de filosoof

Keunst

fan Gerard van Honthorst*

Hy hâldt it mei de guozzefear
dy’t docht wat út syn tinken komt,
de wiisheid boppe de matearje,
dêrmei rekket hy nea klear.

Sy jout har yn it libben bleat
en flapt der faak fan alles út,
har wiisheid sprekt fan in bedoeling
dêr’t de man mei nocht fan beart.

Wannear’t er opsjocht fan syn fear,
wurdt hy fan har yntinsje kjel
dy’t yngiet tsjin syn eigen wiisheid,
dêrmei is hy noch net klear.

Sy sjocht syn hân dy’t har plan keart
om nocht te jaan oan noch in fear,
dy’t yn har skriuwt mei ljochte inket…
mei har wiisheid hat hy neat.

* Gerard van Honthorst (1592-1656)
Skilderij ‘De stânfêstige filosoof’

admin

By heech en leech

Keunst

fan Geo Poggenbeek*

Lit ús by heech en leech
it spylje hjoed de dei heechop,
it kin gjin útstel lije…
wa’t der oars oer tinkt,
flean op!

Sjedêr it wiete gea
fan eartiids, oardel iuw al lyn,
heech wetter koe doe lije,
elk wist wis: it is
mar skyn…

… dat floed it altyd wint
en eb de slach foargoed ferliest,
de kij gjin fretten krije…
ryd de wrâld út as
it friest.

Stiet hjoed de dei de wrâld
wol stil by bearen op ’e poal
dy’t ûnder wetter lije?
Oars wurdt elk foar har
de boal…

… dy’t net by heech en leech
it heechop spilet foar de wrâld,
men kin net langer swije:
it klimaat lit ús
net kâld.

* Skilderij ‘Polderlânskip’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum