Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Foar Hollânsk goud

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan Aelbert Cuyp*
fan Pieter J. Sterkenburg**

Image

Dêr steane se noch yn de frjemdte,
keapman fan de VOC mei ’t wiif
en achter har de slaaf foar ’t skaad,
de waarme klean om ’t dikke liif,
Batavia stiet op ‘e kaart.

Wiis is er mei de Hearen Santjin,
toppers fan de multinational
dy’t farre foar it kapitaal,
it ynlânsk folk kin nei de hel,
want genoside is ’t ferhaal.

De float leit klear om fracht te laden,
ynslein foar in apel en in aai
en farrend rap foar Hollânsk goud;
it keapmanspear sylt moarn al mei,
’t giet foar de wyn wylst Ynje rout.

Image

* Aelbert Cuyp (1620-1691)
Skilderij ‘Portret fan in topkeapman fan de VOC’

** Pieter J. Sterkenburg (1955-2000)
Skilderij ‘Malakka yn de 17e ieu’

admin

Mearfâldich libben

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan Jacob van Campen*
fan Adriaen Hanneman**

Image

Wa koe Constantijn doe net,
de dichter, skriuwer, komponist
en ek noch prinslik sekretaris;
skriuwe die er oant jûns let,
hat lykwols net it hûslok mist.

Elk wie fan Suzanne mâl,
want kreas gie sy troch Amsterdam,
dat Constantijn seach har wol rinnen,
rike frou fan keapmansstam,
de dichter helle har fan stâl.

Twa pear eagen, dy fan har
wol skerp, syn sicht wie lykwols min,
harmoanysk klonk it houlikslibben,
mei fiif bern yn ’t húsgesin
kaam ynspiraasje goed oan bar.

Image

Doe’t Suzanne, kleare stjer,
fertsjustere en waard doe wei,
wie Constantijn it paad lang bjuster,
dichtsjend woe hy mei har mei,
mei wurden fleach er, seach har wer:

Of droom ick, en is ’t nacht, of is mijn Sterr verdwenen?
Ick waeck, en ’t is hoogh dagh, en sie mijn’ Sterre niet.
Komt’ Dood, en maeckt my korts van deze Cortsen vrij
‘K verlangh in ’t eewigh licht te samen te sien sweven
Mijn Heil, mijn Lief, mijn Lijf, mijn God, mijn’ Sterr, en mij.

* Jacob van Campen (1596-1657)
Skilderij ‘Dûbelportret fan Constantijn Huygens en Suzanne van Baerle’

** Adriaen Hanneman
Skilderij ‘Portret fan Constantijn Huygens mei syn fiif bern’ (1640)

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum