Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Pokerspul

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

Twa binne oan it smoken,
mar de tredde hat de hannen gear,
sjocht streekrjocht foar him út,
hy spilet poker, giet foar mear.

Lit Roosevelt of Churchill
ta dat moardners krije harren sin?
Nee, Churchill slút soks út
en Roosevelt fynt moardzjen min.

Mar sjoch nei Stalins hannen
dy’t gjin earbied ha foar minskebloed,
tsien fingers wiene út
yn Oekraïne op in floed…

… dy’t weage oer de fjilden,
krong djip yn de grûn, de minskesiel
koe net oer ’t lijen út,
te witen oan in fint fan stiel.

Noch wurdt der poker spile
op itselde eilân, sjoch de Krim
dêr’t Poetin liet him út,
al like wreed as wie er him.

* Foto ‘Konferinsje fan Jalta yn 1945’

admin

Draaiende wyn

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

Lit ús slute in ferdrach
fan frede yn Versailles:
Saarlân bliuwt gjin Dútsk gebiet,
gjin militêre macht wurdt
Dútslân wer, de wyn moat draaie.

Saarlân stimt oer it gesach,
wol sa oer frede kleie,
wurdt ienriedich Dútsk gebiet,
gjin sprake fan Versailles’
macht, dus lit de wyn mar draaie.

Tsjinstplicht is de earste slach
fan Hitler, hear him blaffen:
‘Dútslân stiet wer op ’e kaart,
sa goed wol as Versailles,
boppe-al fljocht myn Luftwaffe.’

Lit de Joaden wurde wach,
want wetten keare harren
rjochten dêr’t men baat
by hat om ien te wêzen…
wurdt ien Joad tenei noch sparre?

Yllustraasje ‘Ferdrach fan Versailles’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum