Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Op ‘e ree fan Texel

Keunst
PDF Print E-mail
fan Ludolf Bakhuysen*

Image

Se lizze klear by Texel
mei kanonnen út it board
en flagjend foar de eare,
dat is heite oarlochsfloat.

Grutsk stiet er op ‘e hichte,
wizend mei it skerpe swurd,
fan gloarje kin er beare,
steil klinkt heite oarlochswurd.

Image

Sy sit op ’t strân te wizen,
pratend oer har noed yn ’t moed ,
de takomst sil it leare
oer it bern fan memme bloed.

Hy stekt de stôk nei boppen,
lytse baas oer eigen hûn,
syn langstme, net te kearen,
weaget alle seeën rûn.

Image

Dat is Hajo mei it ljochte hier,
syn laits klinkt no al withoefier,
hy meunsteret oan by Bontekoe,
mar wit fan ’t skip it wat noch hoe.

As de wylde see syn master wurdt,
dan leart er withoeheech en -hurd
fan ra oant kyl it seemansfak
en bringt syn moed him wer teplak.

* Ludolf Bakhuysen (1631-1708)
waard yn Dútslân berne, mar learde
yn Amsterdam it skildersfak.
Hy skildere yn 1671 skippen
op ‘e ree fan Texel.
Op syn skilderijen is faak lân
op ‘e foargrûn te sjen
mei alderhande tafrielen.

admin

Keunstner oan it roer

Keunst
PDF Print E-mail
fan Salvador Dalí*

Image

Salvador, do wiest noch jong:
as puber fan mar fyftjin
woest de libbensskoat al stiif sjen
mei ’t each dat alle wyn fong
fan ynspiraasje fan de see
dy’t tûzen kleuren spatte
op it seildoek, havenskatten
fan dyn heitestedsje Cadaqués.

Image

Rêder fan de skilderkeunst
yn withoefolle stilen,
koest mei alle winen sile,
sels de priis, de oar de geunst.

Image

En dêr sylt hy yn in kwadraat
fan sechtjin meter, Marblom twa;
syn styl is fan de sechde graad,
hy moat it fan in koeltsje ha.

* Salvador Dalí (1904-1989) waard berne
yn Spaansk Catalonië.
Syn heit hie in notariskantoar yn Cadaqués.
De folgjende útspraak tekenet de skilder:
‘O Salvador, no witst it, ast foar sjeny
spilest, wurdst it.’
Dalí is, hoewol’t er yn ferskillende stilen
skildere hat, it bekendst wurden as surrealist.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum