Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Allegory fan de fergonklikens

Keunst
PDF Print E-mail
fan ûnbekend*

Image

Op ‘e knibbels by de deade
harken se nei syn fersyk,
de Augustiner muontsen,
en hoewol’t dêr lei in lyk,
beskôgen se ’t fan wearde:

”k Bin wat jim ris wêze sille
en ik ha ek sels ris west
wat jimme no noch binne;
‘k smeekje: doch foaral jim bêst
en bid foar ivich wille.’

De ivichheid ferhearde
’t Augustiner smeekgebed:
troch frouwen yn ferwachting,
faam Marije en Elisabet,
hat de dea it libben rêden.

Image

Sjedêr it Bern fan wille,
boartsjend yn it twadde hôf,
mei pauwen en mei ingels
wurdt it ierdske libben tov,
it kin de deade heger tille.

Image

Lykwols prate net ús deaden
yn it Frysk of it Latyn;
wy harkje wol nei ’t rûzjen
fan de wurden yn de wyn:
‘Unthâld wat wy jim learden!’

* Dit paniel fan 105 by 88 sintimeter is
sirka 1500 makke troch in ûnbekende skilder.
It hat yn de kapel fan it kleaster Sion by Delft
de muontsen konfrontearre mei
de fergonklikens fan it libben.
Nettsjinsteande in felle brân yn 1544,
de byldestoarm yn 1566
en de ôfbraak fan it kleaster yn 1572
is it paniel bewarre bleaun.


admin

It offer fan de Joaden

Keunst
PDF Print E-mail
fan ûnbekend*

Image

In kleurich byld fan fromme Joaden
mei in pykhoed op it prysterhier
en tûkehout foar ’t brânen klear,
guon hannen bannich, oare gear,
de fraach noch om it offerdier,
in barren neffens de geboaden.

De kristenskilder hat mei gloede
de Joaden ferve op har plak:
it lamke is syn Leave Hear,
foar ’t offer meitsje se it klear;
hy strykt it bloed op harren dak,
dat pogroms yn Europa woedzje.

De ferve hat noch mear te sizzen
oer bluodrich read op it paniel:
de joadske Kaïn mei fenyn
slacht kristen Abels harsens yn;
it offerdier is ’t joadske diel,
op ’t alter sil er slachte lizze.

Image

Us alter is de asfaltdyk,
de flam komt út ‘e gleone piip,
foar ’t offer is der gjin ûntwyk:
ien raam en bliedend leit it skiep
en moarn? It wie de wrâld te ryk
as flinter op ‘e dyk, it laam.

Image

* Dit kleurige skilderij waard sirka 1470 makke
troch in ûnbekende skilder yn Noard-Nederlân.
Hy hat de minsken sa delset as
wiene se fersonken yn eigen tinzen.
Kleuren en figueren lykje in protte
op dy yn midsieuske miniatueren,
hoewol’t dit in paniel is fan likernôch
70 by 50 sintimeter.


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum