Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Spoaren

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

De hege flechten lûke spoaren,
masinaal, gjin reizger dy’t it sjocht,
hy sjit mei feart as nea tefoaren
troch it swurk, mar sit wol fêst, beknypt
yn blikken twangbuis fan in oare
wrâld dêr’t stilsteand sicht der net ta docht,
mar oars de beam, dy’t mei syn tûken
streekrjocht nei de spoaren rikt en grypt,
genietet troch deroan te rûken,
want se binne samar út ‘e loft;
de beam lykwols sil spoaren lûke
troch de fjouwer tiden fan it jier
rikt hy syn tûken nei it swurk ta
as in spoar fan streken foar de sier
nei ’t liket oer de ieuwen hinne,
mar as minsken masinaal, ’t is ier
of let, mei eigen sicht begjinne,
hâldt gjin beam de tûkekop derfoar,
dan leit er útteld yn de sinne,
wylst de wyn waait fuort syn bliedend spoar.

Image

admin

Ballade fan it Spoardok

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Wêr’t lân en wetter lizze
as maten nêst elkoar,
dêr kin gjinien ûntsizze
it rjocht oan ’t griene spoar.

Se ha de grûn fuortgroeven
en hege de spoarbaan,
de rails oan balken skroeve,
sa is ’t Spoardok der kaam.

De reek en stoom ferwaaiden
oer wetter sûnder rêst,
dy’t plak fûn yn de reiden,
nêst ’t karrekitenêst.

De minske anneksearre
it wetter foar syn nocht,
se swommen allegearre,
ûntseine ’t grien syn rjocht.

Doe is de wraak der kommen
mei rottemiich as gif,
fan Weil hat ien ûntnommen
it libben, faai en wif.

Der stie it lân en wetter
no neat mear yn de wei,
it grien foldie it better
en liet syn spoaren nei.

De beammen riisden boppe
strewel en reiden út,
de koekoek bleau oan ’t roppen,
in echo ta beslút.

Bewenners oan de râne
belibben alles mei
en mins en bist belânen
op ’t selde spoar dy dei.

Image

In nije anneksaasje
bedrige ’t griene dok,
in protte argewaasje,
twa suchten en in flok.

De flearmûs flechte suchtsjend
nei ’t parkje fan de hoop,
de koekoek flokte luchtsjend
it hert as misantroop.

Image

Apparteminten rize
fier boppe beammen út
en wite pylken wize
de fûgels oan as bút.

Sa slute minskehichten
it lân en wetter yn,
de spoaren yn de lichte
ferwaaie op ‘e wyn.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum