Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Deadlik antwurd

Bibelbylden
PDF Print E-mail
’t Wie Salomo dy’t kening waard,
hoewol’t er net de âldste wie,
want earst kaam noch Adonia;
dy moast nei Salomo om rie,
mar doarst net nei de kening ta.

Dan nei Batsjêba, kenings mem,
sy kearde har gesicht net ôf
nei ’t sprekken fan Adonia;
dy woe Abisjach ha as frou,
dy fraach moast nei de kening ta.

Dus gie Batsjêba nei har soan
en frege foar Adonia
wat hy syn broer net freegje doarst;
de kening woe dêr net op ta,
want waard Adonia dan foarst?

Dus kearde Salomo him ôf
fan wat syn mem nei foaren brocht;
as antwurd kriich Adonia:
de libbensfraach is om ‘e nocht,
noch hjoed giet it op stjerren ta.

admin

Lêste wurden

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan anonym*

Image

Sels in foarst moat oer de lêste grins,
hy giet de wei fan hiel de wrâld,
want dêrfoar is er sljochtwei mins,
syn fuotten reitsje stiif en kâld,
dat David koe ek net mear rinne.

Salomo moast komme by syn bêd
nei strideraasje oer de troan,
wat rûn as fjoer troch hiel de stêd;
dêr wied er dan, de fredessoan,
as by it opgean fan de sinne.

David spriek as wied er in profeet,
wylst oan syn hannen kleefde bloed,
mar oan de ein kriich hy wer weet
fan wat wie kwea en wat gie goed:
trou oan it wurd, dêr moast it hinne.

Op it lêst spriek wer it âlde aard:
gjin frede foar de generaal
dy’t bloed fergetten hie út haat;
dat wie de ein fan it ferhaal,
dat Salomo koe him besinne.

* Sêne út ‘Bible Historiale’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum