Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Roekoepôlerace

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

Der sylt in griene skou oerhinne,
it fersonken eilân yn de Snitser mar,
op Hurdsyldei de wedstriidpôle,
dêr’t in fûle striid en fleurich feest om bar
de toan oanjoegen… wa soe ’t winne
yn de rin fan jierren, wetter, wyn of grûn,
it antwurd, yn de fraach besletten,
wie oan ’t brede soal mei skippen ek ferbûn,
dy’t weagen rôlje lieten yn it mâle
en ûntnamen oan de fêstegrûn de kar,
foargoed farwol, do Roekoepôle!

Image

Far wol, it binne wiere wurden,
út ‘e djipte fan de mar en it ûnthâld
begûn it stadichoan te wâljen,
it idee wie nij, mar grûne op it âld
ferneamde plak, de Roekoepôle,
dêr’t it marremammoetskip omhinne draait
en fierderop, yn hjerstmisdize,
skûtsjes stride yn de Roekoepôlerace
en wa sil ’t winne, wa ferlieze,
is in fraach dêr’t ’t antwurd yn besletten leit:
�??far wol’ kin elke skipper kieze.

Image

admin

It wite skuontsje

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
It stie dêr samar op ‘e stoepe,
it skuontsje fan sân sintimeter lang,
ferlern en sûnder bern dat slûpend
beweging yn ’t rochtoppe libben kriget,
sa hoeden noch de earste stapkes, bang
om fuort te sakjen yn de swarte naad,
dy’t tûzenfâldich him bedriget
en sjoch, dêr stie it skuontsje, dat syn skaad
in streek fan sân nei foaren krûpe liet.

Image

Wat stiet der letter op ‘e stoepe,
as ’t lichem útgroeit nei twa meter ta
en ’t libben panderet op te grutte foet,
wylst rûpen út ‘e naden krûpe,
mar sjoch, as stalferwikseling dan sa
de flinter fjouwer wjukken spriede lit,
dan fljocht der oer de midlife-stoepe,
op sânmylslearzens tusken wurk en wolk
de minske, woeksen út it skaad, en dy’t
noch altyd fan dat wite skuontsje wit.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum