Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

De joadske breid

Keunst
PDF Print E-mail
fan Rembrandt van Rijn*

Image

Hy leit de rjochterhân by har op ’t boarst,
de linker giet beskermjend nei it skouder,
gouden earm dy’t by har leafderead goed past,
liedt rap har klop nei eigen bûnzjend hert,
want hjoed wurdt hy foargoed har hâlder:
brêgeman en breid foar joadske wet.

Is ’t Jakob, skieppehoeder,
fjirtjin jier foar har yn ’t spier,
syn Rachel en syn grut ferlet?
Of Boaz, heareboer út
Betlehem, dy’t wit fan fier
komt Ruth, mar neier is der net?
Of kening Ahasfearos
dy’t, ferbline troch de sier,
joadinne Ester pakt by ’t hert?
Der binne tûzen fragen,
’t antwurd dat is libjend wier,
ha skilders yn de kleuren set.

Hy tutet har hertstochtlik op it boarst,
de wale fljocht as fûgel har op ’t skouder,
blauwe earm dy’t by har suver wyt goed past,
fielt klop nei klop as ’t ritme fan syn hert,
dat blommen spatte út ‘e hâlder:
brêgeman en breid foar joadske wet.

Image
Marc Chagall**

* Rembrandt van Rijn (1606-1669), de ferneamdste skilder
fan Nederlân út ‘e santjinde ieu, paste it clair-obscur
op in protte fan syn doeken ta.

** Marc Chagall (1887-1985), berne yn Ruslân,
hat yn syn lange libben in protte keunstwurken makke:
skilderijen, etsen, keramyk, plastyk en glês-yn-lead
finsters.


admin

De spot fan Brutus

Keunst
PDF Print E-mail
fan Pieter Janz. Quast*

Image

Sjoch hjir it spul op it toaniel
dat foar ’t publyk te sizzen hat
hoe’t ûnderdrukking fielt
en hoe’t dy wurdt bespot.

Se spylje nei: ’t Romeinske ryk
fan foarst Tarquinius, tiran
dy’t makke mannich lyk,
dêr sit er op ’t balkon.

Sjoch, Brutus hâldt in spegel foar
sa’t hy heech op ‘e skouders stiet
fan blanke en fan moar,
foar him gjin ûnderskied.

It spul slacht ek op eigen tiid
doe’t Spanje baas wie yn ús lân
dat nei in fûle striid
ferbriek de hearskersbân.

Hoewol’t it noch gjin frede wie,
wol wapenstilstân, tolve jier,
wie Brutus út ‘e rie:
syn spotspul rikte fier.

Image

* Pieter Janz. Quast (1606-1647),
in Frânske grafikus, skildere ek
sjenrestikken en boereselskippen
mei persoanen as karikatueren.


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum