Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Op ‘e boat

Keunst
PDF Print E-mail
fan Edouard Manet*

Image

Hoe ha se dy de grûn yn boarre
wylsto se sile lietst,
se ha as skilder dy bekoarre
omdatst foar eagen hiest
in see fan kleuren as ympresje
dêrsto mei dwaande wiest
om wer te jaan as dyn ekspresje.

Se woene ha, de harsens brûke,
de kleuren mei ferstân
yn foarmen as in fangend fûke,
fan tinken nei de hân,
mar do hast eagen heine litten
en spatten út ‘e bân
de kleuren sûnder dy te mjitten.

Hy kin op mear manieren stjoere,
de hân op ’t rûne hout,
de eagen yn de hoeken roere
har antlit dat him jout
de ynspiraasje om te spatten
it kleurich simmergoud
oer frouwelea en rûnhoutlatten.

** Edouard Manet (1832-1883)
skildere ‘Op ‘e boat’ net neffens
de standert fan de kritisy, dy’t him
ferwieten dat er net syn harsens
brûkt hie, mar syn eagen.

admin

Nachtwacht

Keunst
PDF Print E-mail
fan Rembrandt van Rijn*

Image

De opdracht kaam fan kaptein Cocq,
’t wie yn de fleur fan ús bestean,
ik tocht myn Saskia hie noch te gean
in libbenlang yn ’t ljocht fan clair-obscur,
sy wie myn leafde en myn lok,
’t palet fol kleuren, klear en puer.

’t Kaam as befel, ik stie foar ’t blok:
in optocht fan de skutterswacht,
beweging mar jou tagelyk ek acht
op de portretten, leafst yn ’t folle ljocht
en grut genôch, gjin byt of brok,
dat wie ’t begjin dêr’t hy oan tocht.

Mei ’t sketsen hie ‘k it fleanend drok,
wylst sy posearren, hjir en dêr,
yn ’t ljocht fan sinne, moanne, wol as stjer
en wiere wapenbruorren fan gewicht,
mar Saskia beseach de gok
en joech de bern ek in gesicht.

De dei kroep nei de jûn, de nacht
kaam fluch, joech inkeld noch obscur,
har libben stûke, wie fan koarte duer;
ik sjoch mysels yn ’t ljocht as stil portret
mei ’t boek as wapen wol op wacht,
mar har palet dat ha ik net.

Image

** Rembrandt van Rijn (1606-1669),
ien fan de grutste Nederlânske skilders,
skildere ‘De Nachtwacht’ fol beweging
en ‘Selsportret’ ferstille, mar beide
yn clair-obscur.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum