Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Swierwichtige kening

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan Hans Holbein de Jongere*
Image

Hy wie de achtste Hindrik
op ‘e troan fan Ingelân,
swierwichtich kening, breed fan sin,
hold keunst en wittenskip yn stân,
mar gie as minske op ‘e rin.

Hy libbe mei seis froulju,
makke ’t mei de measte út
troch skieding en de dea mei ’t swurd,
gjin paus feroare syn beslút,
want wa’t gjin nut hie, sloech er fuort.

Sels waard er slein troch ’t hynder
mei ’t gewicht fol op syn lea
en skonken, foar it each panyk,
mar ûnderhûdsk sloech ta de dea,
gjin lyk lykwols, de foarst wie bryk.

It telde op yn ’t libben
fan de kening, trettjin kear
per dei in miel, seis liter bier,
sa rekke hy foar ’t stjerren klear,
wol hûnderttachtich kilo swier.

* Hans Holbein de Jongere (sirka 1497-1543)
Skilderij ‘Hindrik VIII’

admin

Stoarmeftige relaasje

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan ‘Master fan de Abdij fan Affligem’

Image

In moaie jonge mei it gouden flues
foar ’t boarst, Filips liet it elk witte,
fielde him yn ’t Spaanske ryk wol thús
en woe him mei de kening mjitte.

Johanna, keningsdochter fan komsa,
seach yn Filips de machtich moaie,
woe mei him nei wrâldske hichten ta,
tegearre soene sy it roaie.

It houlik wie lykas in swiere stoarm:
yn tsien jier waarden der fiif berne,
foar’t de fiifde kaam, klonk grut alarm,
de heit al dea, mem koe net wenne.

Johanna, widdo yn de nederklits,
mei smoarge hûd en klean dy’t stonken,
’t eachweid op ‘e skuon, de mûle bits,
syn hannen wiene ’t dy’t har wonken.

Se gie nei ’t grêf en woe syn antlit sjen,
sa kaam har libben wer nei boppen:
as Filips syn frou, gjin each foar bern,
dwylsinnich klonk har rauwe roppen.

* Master fan de Abdij fan Affligem (sirka 1500)
Skilderij ‘Filips de Moaie en Johanna de Dwylsinnige’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum