Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Polityk category

admin

Petrus’ omrin

Polityk
PDF Print E-mail
Image
Jeroen Bosch – De helske bousels
rjochterpaniel fan it trijelûk
De heawein

Adema, de soan fan Adam,
Petrus, foarme troch de Hear,
in skepping dy’t er heech wurdearre,
alles paste yn de rjochte lear,
syn ropping ek as deputearre.

Meitsje rjocht de kromme paden,
wie it boadskip fan de Hear,
soks moast men net te leech wurdearje
as syn deputearre fan ferkear,
sa koed er Dokkums dyk fundearje.

Romje op wat is net suver,
hâld gjin sûndich ôffal oer,
oars sil it minskdom grif krepearje;
Gods profeet seach al it hellefjoer,
’t model om ’t wurk op te basearjen.

’t Sljochte folk fûn it wat nuver
fan it fisioen fan syn profeet
dat neat oan ’t Dútske fjoer mankearre,
mar de dream gie op yn reek, by need
liet hy noch oare roppers hearre.

Adema, de soan fan Adam,
joech yn opdracht fan de Hear
it skjinne wurd dat neat mislearre
yn de omrin, mar der kaam in kear,
want falsk hie Petrus profetearre.

admin

Oade oan Wûnseradiel

Polityk
PDF Print E-mail
Image

Wûnserdiel, de a is der al út,
meikoarten wurdt de b ek sein,
de ein fan dizze flakke oarde?
Mar salang’t it diel stiet heech oerein,
dan bliuwt noch út it einbeslút,
fertsjinnet Wûnserdiel syn oade.

Alde tiden sprekke yn dit gea
fan striden yn in grut ferskaat,
as earste tusken lân en wetter.
Wûnzerhiele Friezen, sterk fan lea,
ha terpen nei har hichte laat,
gjin oare oarde koe it better.

Eigenheid, dat wie it steile wurd,
gjin frjemde ynfloed yn dit oard,
behalve ’t goud fan de Romeinen:
Wûnzerhiele kij, fan kop oant sturt,
te keap, de frjemden by de poat,
dat Wodan joech syn heil en seine.

Heidendom, dat koe gjin kant mear út,
want heil kaam út ‘e himel wei,
sa woene hawwe Hartwerts muontsen.
Wûnzerhiel moast jaan de leafdestút,
mar Skier en Fet begûnen mei
it spul fan striid as stoere hoantsen.

Berne waard te Kimswert lytse Pier,
dy’t muonts en hoants te fluch ôf wie
en grutter waard as eigen oarde.
Foar Wûns en Snits wie hy yn ’t spier,
sloech mei syn swurd as heldedie
wol dea, mar ’t wiene krekt gjin moarden.

Ek in held giet swurdleas mei pensjoen
en hoe’t it kin, mar stjerrend wier,
yn Snits fûn hy syn lêste halte.
Diele moast doe Wûns syn kampioen,
it hiele gea betreure âlde Pier,
want nea soe Kimswerts held wer balte.

Wûnserdiel, de hiele a is fuort,
mar wurd as Grutte Pier net âld,
want dan fersikesto de goaden,
makket de stêd Snits dy flitsend kâld.
Hâld dêrom heech dyn eigen guod,
dan klinkt foar altyd troch dyn oade.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum