Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Polityk category

admin

Paspoarte

Polityk
PDF Print E-mail
Image

Sil it út Sint Jansgea komme,
gea en doarp ferneamd nei Sint
Jehannes, hillich hiel de ierde oer,
yn ’t earst in sljochtwei hinne fint,
mar letter hat er ’t foartou nommen.

Sil it Chris van Hes dêr wêze
dy’t yn Fryslân ’t foartou nimt?
Want him is ’t Nederlânske byldmerk oer
dat elk ta Hollân foarbestimt,
hy wol yn ’t Frysk syn namme lêze.

Chris teach nei de boargemaster,
spuide galle op syn fest
fan ‘wettelijk is het een hele toer’,
mar wa’t oan wetten hat de pest,
bliuwt sljochtwei hinne kritikaster.

Christiaan, bekend fan namme,
paste by Jehannes goed,
bekeare soed er, by de Tsjonger oer
de wrâld yn mei it Fryske bloed
tsjoch op: ‘Dat komt te pas, ferjamme!’

Wa’t de kwestje lûkt yn ’t koarte
tinken, hat gjin perspektyf,
springt nea it Hollânsk Djip yn ien kear oer,
besjocht it wrâldferrin nayf,
want Frysk past yn de wrâld as poarte.

Image

admin

Ferflokte FNP

Polityk
PDF Print E-mail
Image

Wol harkje nei dit rely-liet
oer joadske Friezen en har taal
by ingels út ‘e graasje;
wa’t de boarne net ferstiet,
straft Sonja mei in strang ferhaal.

It is twatûzen jier al lyn,
doe sweefden nei it Fryske gea
wol hûndert joadske sielen,
driuwend op ferkearde wyn
en sykjend nei har nije lea.

De heidens yn it Fryske lân
fernamen daliks oan de siel:
dit is reynkarnaasje;
ús kultuer bliuwt net yn stân,
bekearing wurdt foar straf ús diel.

De strangste straf waard doe de taal:
it Frysk yn de Hebrieuske siel
rûn út op isolaasje;
Ingelsk is in oar ferhaal,
‘for angels made a language deal’.

De Fries bleau foar de helte Joad,
want Redbad hie fan kening Saul,
har lot sloech om, waard tragysk;
Simson seach net op in moard,
ús Pier bleau oan syn foarbyld trou.

It waard noch joadsker yn dit lân
doe’t mei de tiid út Fryske klaai
de FNP ferriisde;
Kramer rûn oan Mozes’ hân
út Hollânsk woestenije wei.

Jehannes hie in namgenoat
dy’t libbe fan it fisioen,
beskreaun yn Iepenbiering;
beide skôgen ’t himelsk oard:
in Fryslân plus it jier yn ’t rûn.

De ingels waarden ûngerêst
en kamen yn de himel gear
om FNP har faasje;
sa’n partij joech inkeld lêst
foar Sonja en har boarnelear.

Doe kaam de straf, it ûngelok
fan frjemde siel yn Fryske lea,
Sineeske ynkarnaasje;
dêrom libbet hjir de wok
en stjert de snert in sêfte dea.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum