Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Polityk category

admin

Ekstreem belied

Polityk


Driigjend skoot it tsjuster oer it lân,
ús lân dat trettjin jier al leit
bedutsen ûnder koel belied
fan ’t kapitaal sil winne,
wâdzje oer de swakken hinne.

Mar sjedêr, it komt der driigjend oan,
it tsjuster fan de neare nacht
foar flechtlingen troch nij belied
dat oer de grins har hinne
set: lit har de hel ynrinne.

Harkje nei de sinne: ‘Neat is nij,
de himel hat al tsjuster west
foar flechtlingen, ekstreem belied
fan rjochts liet harren stikke!’
Wie de grins noch te berikken?

Nei trettjin jier fan ’t kapitaal
skoot oer it lân de wylde wolk
dy’t driget mei in rûge taal
fan ticht de grins, ferdomme,
net in frjemdling sil hjir komme!
  

admin

Genoside

Polityk

fan ûnbekend*

Paleizen binne net geskikt
om frede yn de wrâld te stichtsjen
troch besitters fan de macht
dy’t oer de grinzen hinne gean
safier it each mar rikt.

Mar ien paleis stiet foar it rjocht
fan folken dy’t de frede sykje,
rjochters hawwe dêr it foech
om foar de swakken yn te stean,
dêr’t amper ien oan tocht.

It westen tinkt oan Israel,
hat gjin gefoel foar Palestinen
dy’t wol tweintich kear sa faak
fermoarde wurde, krekt as is
in minske net yn tel.

As ’t rjochtse folk tinkt radikaal,
sprek, rjochters, dan fan genoside,
fyftjin ha dêrta it foech,
yn fredesnamme is it mis
te deadzjen op sa’n skaal.

* Foto ‘Fredespaleis’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum