Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Polityk category

admin

Slach om Fryslân

Polityk
PDF Print E-mail
Hoefolle slaggen ha der west,
it klapte troch de ieuwen hinne.

Kening Redbad sloech op Franken yn,
mar koe de lêste slach net winne.

Boeren wiene leaver dea as slaaf,
mar harren slach wie net in minne.

Grutte Pier wie stapelgek op slaan
en liet gjin Hollânsk prater rinne.

Patriotten mei de Frânske slach
ha Fryslân net ferpatse kinnen.

Soe De Haach ’t slûchslimme slachje slaan?
In Fries hoecht dan net lang te stinnen.

Lit alle Fryske klokken slaan:
Jehannes sil it foartou nimme.

Friezen lûke Hollânsk klok fan slach,
sjoch hoe’t de Haachske ljochten dimme.

Lit de Fryske weagen skomjend slaan,
dêr kin gjin Hollanner tsjin swimme.

Meitsje yn dit spul in boppeslach,
dat sil De Haach de moed benimme.

Slaan de folkspetysje heger oan
as yn it grutte mei te stimmen.

As de Friezen alle slaggen slaan,
dan sil de Fryske flagge klimme.

Image

admin

Snoeidei

Polityk
PDF Print E-mail
It linksfront sei:
‘Wy meitsje ús foar ’t swakke sterk
en reizgje ôf út Uruzgan,
dêr wist it folk al jierren fan,
wy bliuwe leaver tichtby hûs,
gemeentes ha wy by de rûs,
o nee, net rjochts,
mar wol in fraksje frije merk.’

It rjochtsfront rôp:
‘De frijheid is ús hannelsmerk,
wy plúzje alle opsjes nei
om net út Uruzgan rap wei,
wy sjogge ’t grut, gean foar globaal,
lytsskalich is in oar ferhaal,
o nee, net links,
mar swak mei achteryn it perk.’

Image

It stimfolk fûn:
‘Wy snoeiers moatte oan it wurk,
want links en rjochts, in tizeboel,
sadat it boekebeamke foel,
wy kapje ús de hannen lam
mei ’t each op Fryslâns âlde stam,
dus FNP,
dy tûken rikke oant it swurk.’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum