Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Greve Adolf

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Lijf en goed altezamen
heb ik u niet verschoond;
mijn broeders, hoog van namen,
hebben ’t u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in de slag;
zijn ziel in ’t eeuwig leven
verwacht de jongste dag.

Image

It is no al twa kearen
dat mei beskaat geweld
de greven it ferlearen,
gjin libben dat mear telt;
de greve lang ferline
kaam om yn Heilgerlee,
der soe wat nijs ferskine:
ús lantsje oan de see.

De twadde wie in strjitte,
in Adolf tichterby,
yn Snits om krekt te witten,
al lang net mear sa nij;
mei bûkjende masine
besljochten se it pleit,
want alles moast ferdwine,
de dea waard sa in feit.

Image

Wêr’t liif en guod tegearre
ferkearden yn it hûs,
dêr moasten muorren stjerre,
oantinkens by de rûs;
de namme sil wol bliuwe,
de strjitte dy’t der leit,
kin elkenien wer skriuwe
as greve dy’t neat seit.

admin

Jongespreek

Lyrysk Deiboek
Jongespreek PDF Print E-mail
By gelegenheid fan de oekumenyske tsjinst
oer Preker op 29 jannewaris 2006
yn Lytsewierrum

Image

De moarntiid preket oer de ryp
dy’t op ‘e greiden leit,
de eagen skinke it begryp
fan wat de skepping seit.

De earen heine op it lûd
fan Lytsewierrums toer
en jouwe sicht op wat der hjoed
wjerklinkt de hollen oer.

Image

Dit is de tiid fan grut ûnthjit,
ferwachtings himelheech,
gjin preker dy’t it better wit
as dy’t de skepping seach.

Image

Mar hark, de Preker lang ferlyn
fynt alles neat mei neat,
de earen dôf, de eagen blyn,
it sicht en lûd ferleard.

Ha tiden dan gjin útsicht mear,
gjin toan dy’t langer klinkt,
wêr is it bern dat bringt in kear
en op it libben drinkt?

De jonge op ‘e earste bank,
hy seit it Preker foar:
‘Ik boartsje hjoed mei wil’ en dank
en bring jim bûtendoar.’

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum