Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

In sterke frou

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
De frou en tsjerke liken
as twa stiennen op elkoar,
se wiene al op jierren
en de ien wist fan de oar,
doe’t sy as famke alle wiken
stiennen telde of wat oars
en ’t Wurd kaam noch fan fierren,
want dêr kaam se doe net foar.

De frou waard troch de jierren
sterk lykas de tsjerketoer,
har geast koe sprekken lije,
skôge libbenskimen oer,
doe’t sy, al âlder, alle nije
dagen telde en de oar
fernijde dat sy hjirre
ienris sleat foargoed de doar.

De tsjerke seach nei jierren
har wer, stadich troch de doar
de donkerbrune kiste
skode fierder yn de oar;
sa lei se dêr allyk opbierre
sa’t se kaam op oaren oer:
in frou mei stien ynliste
as de ieuwenâlde toer.

Image

admin

Bolle dream

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1968

Terherne, wol de Snitser mar,
dus foar de Panne eigen wetter
dat wynstil kleefde as wie ’t tar
hoe’t Jan* ek suchte: ”t Wie my better
dat weagen batsten tsjin de pier
en troch de waring hinne spielden,
dan wûnen wy, ’t is stjerrend wier
dat ik it bloed fûl brûzjen fielde.’

Image

Dêr soe it dan, it seil as sek,
de hannen moasten earst noch lûke
en skroeiden op it gleone dek,
de brânlucht wie yn Snits te rûken;
de gjalp lykwols kaam troch wat oars,
de fokkeloete wie fergetten,
de Panne sûnder lange noas
soe nea in eareplak besette.

Image

It startskot joech gjin suchtsje wyn
yn ’t sekseil mei de wetterpoarte,
sels mei de brochte loete yn
de fok bleau ’t snuven as in koarte;
hoewol’t de Panne lêste waard,
loek Jan mei nocht it durkslûk iepen:
‘It leit wol yn myn skippersaard
om mei in bolle dream te sliepen.’

Image

* Jan van Akker

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum