Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Sûnder kleur

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

Se hawwe tusken asbest wenne
mei kleurich read en blau derfoar,
de susterflat, ferpleechstersherne,
tichtby it sikehûs en spoar,
yn tsjinst it wyt, dêrbûten kleurich
en doe’t se einlings giene foar
emansipaasje, koe elk hinne
dêr’t frijheid skreaun stie op ‘e doar.

De susterflat wie gau feroare
yn wenplak foar in grut ferskaat
oan kleurich folk dêr’t winst foar gloare
yn lege hier en hege steat
fan frijheid, azemjend de romte
dy’t útsicht joech as wie ’t in plaat
natuerlik libben, reid en blomte
mei op ‘e achtergrûn de stêd.

Doe kaam de wize heit, de pater,
dy’t spriek fan ôfbraak foar de bou
fan trije hege flats mei pakes
appartemint en fan syn frou,
mar foar’t se dêr nei boppen klimme
om te genietsjen fan de fleur
fan âlde dagen, komt noch immen
foar ’t swarte asbest, sûnder kleur.

Image

admin

Op ‘e foto

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

Se sizze dat ik lang wurd,
noch grutter as ús heit,
dan kinsto seeman wurde,
dat is wat pake seit
as plakferfangend dreamer
mei sicht op ’t hurde feit
fan himelhege skippen,
dêr’t hjoed de reis om draait
nei fiere kontininten
mei noard- of súdpassaat,
gjin lêst fan konkurrinten,
behalve in piraat
dy’t tusken steile klippen
syn skoener brûzje lit,
mar do, myn grutte skipper,
bist dei en nacht paraat
om yn it want te klimmen
en hoesto nei him swaaist
mei swurd of dolk sa’t nimmen
dy neidwaan kin… wat seist…
do wolst hjir net wer hinne,
mar wachtsje, want do meist
wol nei it wetter rinne
en ast dy dêr omdraaist,
sil ik in foto nimme…
… ja, kom mar, hjir stiesto,
wat seist… do sjochst net wêre,
te lyts seist, hoesa no,
ast goed sjochst, stiesto dêre.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum