Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Bloei

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
It wie noch middenyn de simmer
mei trije beammen yn ien streek,
dy’t strieden op it mêd fan klimmer
mei aspiraasjes himelheech,
mar doe’t de sinne dagen skroeide
en ’t wifkjend wetter hie it dreech
om tusken grûn en loft te kiezen,
doe bleau it foar ’t gemak mar leech,
wat ’t minder makke foar de striders:
de fierste die it heal om heal,

de leechste hie neat te ferliezen,
de heechste rekke deadlik keal,
gjin blêd mear, neat oars te ferwachtsjen
as protters yn de rude-rou,
in tsjott’rjend kleiliet om te achtsjen
de dea dy’t briek de tûken ôf,
de fal nei wat yn memme-ierde

wer fruchtber waard foar dei en dau
him oan de himel iepenbiere:
de reade ieren mei it bloed
yn rûntegong de bloei te fieden
en sjoch, Hy seach, it wie sa goed.

Image

admin

De nije skepping

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Dy snein-te-moarn wie it lang dizich
as hie de skepping noch net west
om kleur te jaan oan d’ Iv’ge Leane,
dy’t yn de ivichheid noch grizich
fersonken lei, fan tiid net wist,
mar doe, ynienen, dêr ferriisde
it byld fan Adam út ‘e mist,
syn scooter by de hikke wiisde
it paad, de minske by it bist,
hy dy’t der al sa lang fan griisde
dat inkeld noch in feale rest
wie foar de bisten yn de greide,
as hie de skepping noch net west,
mar mei’t syn hân de bôle lei dêr’t
it roppich fee it rikke koe,
begûn út mist wei foar dy beide
de nije skepping yn de Leane
yn alle ivichheid beslist
dat Adam is der foar it bist.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum