Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Biskop Nikolaas

Keunst
PDF Print E-mail
fan Ilja Repin*

Image

Wat wie har misdie dat se bryk
en bleat brocht binne nei it plak
fan de ultime die?

De boal fan it Romeinske ryk
stiet klear mei alle spieren strak,
hy is wol út ‘e rie.

En yn de fierte stiet publyk
dat amper kriget syn gerak:
de slach dy’t it straks mist.

It rûzet fan in grut gelyk:
de kop derôf mei fikse hak,
se wiene terrorist.

Mar biskop Nikolaas’ fersyk
klinkt skerp en set de boal teplak
om’t it gjin misdie wie.

Image

**

Sa strykt de biskop bline eagen
iepen foar it ljocht dat ûnrjocht
sjocht al yn de bernetiid as leagen.

* Ilja Repin (1844-1900) is ien fan
de belangrykste Russyske skilders
yn it realistyske sjenre.
It skilderij ‘Nikolaas fan Myra rêdt
trije ûnskuldich feroardielden fan de
deastraf’ is makke nei oanlieding
fan in besite oan syn nicht dy’t non
wie yn it Nikolskojekleaster by
Charkov.
De abdisse frege Repin om in ikoan
fan Nikolaas te meitsjen. It is dit
skilderij fan 215 by 196 sintimeter
wurden.

** Dit skilderij fan Sint Nikolaas
hinget yn de roomsk-katolike
tsjerke fan Reahûs.

admin

Watson en de haai

Keunst
PDF Print E-mail
fan John Singleton Copley*

Ik kin ’t ferhaal al neifertelle,
skilder Copley hat it fan my heard
dat nimmen foar syn oere stjert,
de kleau lykwols wie mar in smelle.

Image

It barde yn Havanna’s haven
doe’t ik naam in frisse dûk,
in oere frij fan wurk en broek
om ’t wetter troch te draven,
sa’t se rôpen: as in spoek.

Ik krige net genôch fan ’t swimmen,
seach de skimer fan de dei
sa’t ik dêr op ‘e side lei
begûn der wat te glimmen,
’t wie de finflits fan in haai.

Ik koe net oars as roppe, raze,
rekke op ‘e rêch, panyk
fansels, gjin spier woe mear omlyk,
ik hearde ’t ûndier blazen,
seach de wrâld ferdraaid en bryk.

Doe klonk ynienen wyld it klotsen,
oeral lûden yn it rûn;
it tou, de tosken, de harpoen,
it fielde as in botsing,
mar it ûndier wie ferdwûn.

Image

Ik sjoch mysels foar ’t earst dêr lizzen,
alle spieren yn ferskrikking spand;
ferhaal en doek, deselde kant,
dat woe ik Copley noch wol sizze.

* John Singleton Copley (1738-1815) hat Brook Watson
(doe’t dy fjirtjin jier wie) nei de realiteit skildere,
mar wol yn de trant fan de romantyske groepsskilderijen
(sjoch ek ‘It flot fan Medusa’ fan Théodore Géricault).


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum