Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

It offer fan de Joaden

Keunst
PDF Print E-mail
fan ûnbekend*

Image

In kleurich byld fan fromme Joaden
mei in pykhoed op it prysterhier
en tûkehout foar ’t brânen klear,
guon hannen bannich, oare gear,
de fraach noch om it offerdier,
in barren neffens de geboaden.

De kristenskilder hat mei gloede
de Joaden ferve op har plak:
it lamke is syn Leave Hear,
foar ’t offer meitsje se it klear;
hy strykt it bloed op harren dak,
dat pogroms yn Europa woedzje.

De ferve hat noch mear te sizzen
oer bluodrich read op it paniel:
de joadske Kaïn mei fenyn
slacht kristen Abels harsens yn;
it offerdier is ’t joadske diel,
op ’t alter sil er slachte lizze.

Image

Us alter is de asfaltdyk,
de flam komt út ‘e gleone piip,
foar ’t offer is der gjin ûntwyk:
ien raam en bliedend leit it skiep
en moarn? It wie de wrâld te ryk
as flinter op ‘e dyk, it laam.

Image

* Dit kleurige skilderij waard sirka 1470 makke
troch in ûnbekende skilder yn Noard-Nederlân.
Hy hat de minsken sa delset as
wiene se fersonken yn eigen tinzen.
Kleuren en figueren lykje in protte
op dy yn midsieuske miniatueren,
hoewol’t dit in paniel is fan likernôch
70 by 50 sintimeter.


admin

Flecht nei Egypte

Keunst
PDF Print E-mail
fan ûnbekend*

De ingels koene noch sa sjonge
en de hoeders drave nei de stâl,
dêrnei de wizen mei har ponge
fol, it meitsje fierste mâl,
dêr geane se yn ’t hout fan iken
út ‘e stâl wei op ‘e flecht,
omdat Herodus ’t min ta like
om te wiken foar wat like echt.

Image

Do Jozef sjoust de tas mei doeken
oan in stôk, foar dy net al te swier,
dyn partner moat der aanst ien brûke:
Jezus is in bern wiswier.

Marije, do befielst de doeken,
dweiltrochwiet, en draachst it bern oan ’t hert,
dyn swierte wurdt beskreaun yn boeken,
mar wat komt, dat witst noch net.

Do ezel stapst oer ’t ûnigale
gea, fan bertestêd nei deadelân,
en draachst it dûbel yn ferhalen,
hast noch mar de helte hân.

Image

Dêr stiesto, ezel, no noch sûnder
swierte, mar sjedêr Jeruzalem!
Dyn rêch draacht sa it keningswûnder,
balt hosanna no foar Him!
Want moarn dan riist it hout fan iken
op it ûnigale gea
en hinget tusken liken
’t lyk fan Him, want Hy is dea…

Image**

* Dit byldsje is in ûnderdiel fan it middenpaniel
fan in alter.
It wie earst beskildere, mar yn de njoggentjinde ieu
ha se de kleur fan it ikehout wer foar it ljocht helle.
It byldsje is makke yn it begjin fan de sechtjinde ieu
troch in Hollânske keunstner.

** Dit is in detail fan in skeind krúsbyld
mei de namme ‘Corpus Christi’ út sirka 1525,
makke troch in ûnbekende keunstner.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum