Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Keunstner oan it roer

Keunst
PDF Print E-mail
fan Salvador Dalí*

Image

Salvador, do wiest noch jong:
as puber fan mar fyftjin
woest de libbensskoat al stiif sjen
mei ’t each dat alle wyn fong
fan ynspiraasje fan de see
dy’t tûzen kleuren spatte
op it seildoek, havenskatten
fan dyn heitestedsje Cadaqués.

Image

Rêder fan de skilderkeunst
yn withoefolle stilen,
koest mei alle winen sile,
sels de priis, de oar de geunst.

Image

En dêr sylt hy yn in kwadraat
fan sechtjin meter, Marblom twa;
syn styl is fan de sechde graad,
hy moat it fan in koeltsje ha.

* Salvador Dalí (1904-1989) waard berne
yn Spaansk Catalonië.
Syn heit hie in notariskantoar yn Cadaqués.
De folgjende útspraak tekenet de skilder:
‘O Salvador, no witst it, ast foar sjeny
spilest, wurdst it.’
Dalí is, hoewol’t er yn ferskillende stilen
skildere hat, it bekendst wurden as surrealist.

admin

Frysk notarissoantsje

Keunst

fan Lourens Alma Tadema*

Lourens Tadema, notarissoantsje,
berne yn it doarp Dronryp,
dêr’t Frysk de fiertaal wie,
mar bylden sprieken him mear oan,
yn werklikheid en yn de sliep.

alma-tadema-1

Lourens, selsbewuste puber, hoantsje
dat al kraaiend komt yn byld:
‘Ik bin al út ’e rie,
as keunstner sit ik op ’e troan,
in foarst wurdt droegen op it skyld.’

Lourens Alma Tadema, in keunstner
dy’t yn Londen fierde ’t feest
fan kleur en ryk bestean;
’t klassike spriek him byldzjend oan,
Romeinen doarmen troch syn geast.

alma-tadema-2

Sir Lawrence Alma-Tadema,
fan Frysk notarissoantsje
nei  Ingelsk skilder, sa woe hy it ha.

* Lourens Alma Tadema (1836-1912)
Skilderij ‘Selsportret fan Lourens Tadema’
Skilderij ‘Selsportret fan Lawrence Alma-Tadema’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum