Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Lytser en lytser

Keunst
PDF Print E-mail
fan M.C. Escher*

Image

It grutte krûpt faak nei de râne,
docht yn ’t swart syn frettend wurk
en wat ynklauwerich telâne
komt, ferlytset ûnder ’t swurk.

It wyt besiket te ûntkommen,
want it bloed krûpt wêr’t it sa
net hinne wol, hoe sil it kromme
lykwols op it rjochte ta?

It draait geduerich yn de rûnte,
gjin ferwin op grutter lea,
mar wol ferlytset al it bûnte
oant it útkomt yn de dea.

* M.C. Escher, wie in master
yn grafyske oergongen fan
foarmen en kleuren.

admin

Gods own country

Keunst
PDF Print E-mail
fan Frederic Edwin Church*

Image

De skilder mei de namme fan Gods hûs
joech wer Amearika as ’t hôf fan Eden,
de jûntiid sûnder weach of rûs,
’t ûnthjitten lân fan inkeld frede.

Mar as de hjitte skroeide ’t droege gea
of strange froast lei ’t wetter as in spegel,
dan riisde út it hûs de bea:
‘O God, bring ’t paradys op regel.’

Fansels, God harke nei syn stenograaf,
want wêr op ierde lei it hôf fan Eden
sa moai as yn it lân dat braaf
de do besong mei rjocht en reden?

Dêr fleach er op ‘e wjukken fan de earn:
George Washington mei op it skouder ’t wapen
dat smiet granaten foar ’t bestean
fan Eden mei de streke lape.

Image
**

* Frederic Edwin Church (1826-1900)
wie in Amerikaanske lânskipsskilder,
dy’t de natuer op ‘e wize fan it
romantysk klassisisme werjoech.

** Vitaly Komar (1943) en Alex Melamid (1945),
twa fan oarsprong Russyske skilders dy’t yn 1978
nei de Feriene Steaten emigrearren, ha yn
oparbeidzjen ‘Oermacht yn de flecht’ skildere.


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum