Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Trije manlju

Keunst
PDF Print E-mail
Image

fan Jan van Eyck*

De hân dy’t tilt as wurk de guozzefear,
leit tsjin de oare, meditearjend gear
skean boppe ’t berteblêd fan ’t hillich boek
dat freget earbied, knibbels yn in hoek;
sa bidt Rolin, yn ’t libben kânselier,
hjir tilt er swier syn siele fan de flier.

Image

fan Rogier van der Weyden**

Mar dan de man mei ’t stoere kin
dy’t eaget fier de fjilden oer,
hy hat it ierdske doel yn ’t sin
fan heger sjitte op ‘en doer;
no Ridder fan it Gouden Flues,
dochs letter is ’t paleis syn thús.

Image

En hy, noch mar in jonge,
leit op knibbels mei in stien
om handich del te lizzen;
hy hat syn tophit songen
ûnder ’t fluorjen nûmer ien,
wat sil er mear noch sizze?

* Jan van Eyck (foar 1392-1441) skildere yn 1435
‘De Madonna mei kânselier Rolin’.

** Rogier van der Weyden (sirka 1400-1464)
skildere sirka 1456 ‘De man mei de pylk’.    

admin

De hillige Sebastiaan

Keunst
PDF Print E-mail
fan Vincenzo Foppa*

Image

Sebastiaan, it is miskien net aardich,
mar se ha dyn libben ris beskreaun
en neamden dy doe stikelbaarch.

Wat jierren letter, yn de Renaissance,
ha se fan dyn neaken lichem preaun
en krigest as model de krânse.

Dyn eigen folk hat dy ta wapen makke,
kristenpylk yn ’t Gryksk-Romeinske lichem dreaun;
wa is de sterke, wa de swakke?

Image

Do silst mar in gewoane puber wêze
en god Diocletianus jout befel
om dy fan ’t leauwen te genêzen.

’t Resept: de pylken fan de bôgesjitter,
flitsend en dan boarjend troch dyn jongesfel,
mar fynst it medisyn echt bitter?

Dyn rjochterear heint lûden út ‘e fierte
fan in wolk, do witst, dyn plak is net de hel:
de palm sil yn dyn siele sjitte.

Image

Wol frjemd dat hjoed de dei
de moslimterrorist
mei bomklap op it fel
gjin ierdske hertslach mist,
foarbyfljocht oan de hel
en fynt de himelwei.

* Vincenzo Foppa wie in skilder út Noard-Italië
dy’t in atelier hie mei in skoalle fan learlingen.
Om’t Sebastiaan berne wêze soe yn Milaan,
waard er foaral yn Noard-Italië as martler fereare.
Vincenzo Foppa krige dêrom faak opdrachten
om him te skilderjen. Dat liet er meastal oer
oan ien fan syn learlingen. Nei alle gedachten
is ek dit skilderij net troch himsels makke.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum