Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Ut it deaderyk

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Salvator Rosa*

Saul hie foar ’t earst wer goede moed,
omdat syn wet wie nei Gods Wurd
nei sjenner Samuël syn dea:
wêr’t de ferstoarnen binne, is it goed,
dus alle deaderoppers fuort!

Doe’t fijâns rop klonk withoefier,
sloech kening Saul de skrik om ’t hert:
der kaam gjin antwurd op syn bea;
wol op ‘e fraach fan wat is stjerrend wier,
dat hy fergeat syn eigen wet.

Image

Saul harke nei de frou har rop:
‘Kom út ‘e dea wei, Samuël!’
Ynienen stie hy dêr;
de kening seach bang by de sjenner op,
’t ferlies kaam flymjend op him del.

Neidat dit boadskip klonken hie,
wie Saul syn moed folslein ferflein;
doe stie de frou der wer:
‘Kom mei in miel op krêft, dat is myn rie!’
De kening iet, mar wie ferslein.

* Salvator Rosa (1615-1673)
Skilderij ‘Saul en de spiritiste fan Endor’

admin

David sjocht werom

Bibelbylden
David sjocht werom PDF Print E-mail
fan ûnbekend

Image

Hjir stean ik op ‘e hichte,
sjoch hjoed skerp myn libben oer,
de bylden fleane, ha gjin doer,
lykas ik by de skiep al dichte.

As hoeder koe ik sjonge
by de snaren, gjin ferlyk
mei hjoed, want sûnder myn muzyk
is ’t libben net mei wille mongen.

Mei Goliat ha ‘k fochten,
wie al jong in grutte held,
mar juster ha ‘k de minsken teld
dy’t wy massaal om ’t libben brochten.

As muzikant ha ‘k spile
foar de kening yn mineur,
wat jouwe lieten yn majeur
as wy foar Filistinen fiele?

Ik stean yn har kontreien
op ‘e hichte, sa is ’t rûn;
hie Goliat it oer in hûn?
Dochs moast er oer de Iene swije.

Hy is myn helper wurden,
wiist my yn de lichte ’t paad,
syn wjukken soargje foar it skaad*,
ik sjong no wer mei nije wurden.

* Psalm 63,8   

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum