Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Nei de sûntfloed

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
sneon, 9 july 2005

De himel sette stadich ticht
en doe’t de grauwe wolkewalen
benamen ’t kleare sicht
op wat mei grutte halen
as troch in skilder opset wie,
begûn it wat te drippen
mei rûntsjes op ‘e mar
en foar de barsten lippen
yn droege grûn, fan har
in wiete tút.

De himel skode iepen,
ynienen kaam, as gie de stop derút,
de rein mei bakken del,
de Potten lei yn tûzen stippen,
de ierde, fan it eazjen kjel,
stie ’t wetter oan de lippen
en liet it rinne yn de sleat,
de hichte yn, doe’t Noachs floed
de arke meinaam boppe klippen,
sa like ’t hjoed.

Mar moarn, dan is de himel blau
en rin ik op ‘e Grienedyk
te skilderjen de kleare fierte
fan ’t palet mei kleuren, ryk
oan droege ierde, en mei lippen,
wiet fan wille, fluitsje ik om lyk
de sûntfloed fan ’t ferhaal
by ’t gûnzjen fan ’t gemaal.

Image

admin

Bereklau

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
freed, 8 july 2005

Doe’t it piipkrûd mei it bulloftswyt
de Grienedyk yn ’t feestkleed sette
en de fitis mei it heechste liet
syn wille oan de himel witte liet,
hold it bearke him oan eigen wetten:
mar amper út ‘e grûn, syn donker hol,
begûn er taastend te ferkennen
ûnder, nêst en wat der boppe wie,
wie fol, hy moast der earst oan wenne
oant syn sterke poat wat rjochter stie
en alle dagen heger groeide,
boppe ’t piipkrûd, dat gjin nocht mear hie
oan ’t pronkjend libben, om’t it útbloeid wie.
Doe stiek de bear mei skerpe klauwen
en rûne kop de oaren nei de kroan,
kening boppe raai en reid, mar oan
syn troanje seach men gjin fertrouwen
yn de harmony fan mem natoer.
Nei de langste dei lykwols wie ’t oer:
de kening foel troch minskehannen,
beareklauwen stieken yn it wetter,
de kroan bedarre yn it slyk,
mei syn poat gie ’t ek net better,
ferplette ûnder hûndert bannen
fan fyts en auto op ‘e Grienedyk.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum