Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Houlikstsjinner

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Antoine Coypel*

Image

De reis wie swier op Haran oan
foar Abraham syn tsjinner,
hy die it foar syn masters soan,
waard hy ferliezer of just winner?

It gie om ’t finen fan in frou
út Haran wei, de oarde
dêr’t syn famylje bleaun wie, trou
oan heit syn grûn en eigen goaden.

De tsjinner socht om wissichheid:
foar him en de kamielen
wat wetter fan de frou dy’t seit:
‘Ik sil it mei de frjemdling diele.’

Rebekka joech de moeting sin
troch foar de tsjinst te kiezen,
sadat de tsjinner tsjûgje kin:
‘Wa’t wint sa’n frou, sil nea ferlieze.’

* Antoine Coypel (1661-1722)
Skilderij ‘Eliêzer en Rebekka’

admin

Keapman yn rou

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Gustave Doré*

Hy wist, it libben hat in ein,
elk kriget nei de dea in plak,
mar Sara… ’t skrynde troch him hinne:
syn leave frou, de mem fan Izaäk,
de lêste wurden wiene noch net sein.

As keapman yn de djipste rou
moast hy noch soargje foar de grûn
om Sara yn de rots te setten,
foar ’t folle pûn hat hy in grêffjild wûn,
mar wat wie jild foar syn ferstoarne frou?

Mei Izaäk rûn hy de wei
de djipte yn oant foar it grêf
fan Sara… ’t skrynde troch him hinne,
hy gie it paad omheech, syn soan as stêf,
want yn de fierte ljochte wer de dei.

Image

* Tekening ‘Sara’s begraffenis’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum