Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Ferskil yn kar

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Gustave Doré*

It trof har yn it frjemde lân,
Noömy as in allochtoan
dy’t oerbleau sûnder man en soan,
se hie dêr trije klappen hân.

It trof, want yn har memmelân
begûn de groei lykas it wie
yn earder tiid, Noömy hie
it mei har twadde lân wol hân.

Doe reizgen trije widdo’s ôf,
want Ruth en Orpa giene mei
oant ûnderweis har skoanmem sei:
‘Kear om, bliuw jim net yn de rou.’

Dat wurd trof Orpa yn it hert,
sy gie wer nei har memmelân,
mar Ruth hold by har skoanmem stân,
sy fielde oan in grut ferlet.

Image

It frjemde lân wie as fan har,
sy dielden yn itselde lot,
foar beide wie de Iene God,
nei trije klappen klonk har kar.

* Gustave Doré (1833-1883)
Yllustraasje ‘Noömi en har skoandochters’

admin

Noömy en Ruth

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan de Frânske Skoalle*

Image

In minske as Noömy
dy’t leaflik yn it libben stie
en mem fan flinke soannen wie,
sy folge Elimêlek,
om’t Moab bôle hie.

Behalve eigen bôle
briek Moab ek it memmehert,
de dea hat mei har neisten ret:
de man en beide soannen
belibben ’t Breahûs net.

Noömy gie as Mara
mei Ruth werom nei Betlehem,
de brutsen frou wie net mear mem,
sy klage oer har libben
en joech de skuld oan Him.

Jah-weh, syn namme brutsen,
seach nei de earme widdo om
troch Ruth har tsjinjend sizzen: ‘Kom,
lit my de ieren sykje,
dan wurdt it libben rom.’

Op ’t fjild fan lânhear Boäz
die Ruth oprjocht har leafdedie,
de ieren struiden doe it sie
foar ’t libben yn de mande
dat sin en takomst hie.

Noömy waard gau beppe
fan Obed, leaflik it tafriel,
har brutsen libben wie wer hiel,
de wei gie troch nei Jezus,
dy’t dielde fan syn miel.

Noch altyd brekke libbens,
mar is de minsketiid oanein,
dan wurdt ien namme sjongend sein:
Jahweh hat op ‘e ierde
syn hiele folheid lein.

Image

* Frânske Skoalle (13e ieu)
Yllustraasjes út it libben fan Noömy en Ruth

 

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum